HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Characteristics according to shape of palm  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


w,af,a yevfhka Tn .ek oek.kak
foay ,laIK u.ska ðú; ryia


ia;%shlf.a fyda mqreIfhl=f.a w,af,a iajNdjh wkqj Tyqf.a fyda wehf.a .;s.=K pß; ,laIK wd§ ðjk f;dr;=re ú.%y lsÍug yelslula .f;a ,l=Kq Ydia;%hg ;sfí' fï ,smsfhka wms ta ms,sn| úuid n,uq'
w,af,a yevh y;/ia kï tjeks wh mrdcfha miq fkdnisk .=Kfhka hq;=h' tfiau ´kEu ne?reï lghq;a;lg Wjo bÈßm;a ùug ìh fkdfjhs' fudyqka nqoaêh uq,a fldg.;a jD;skays fndfyda ÿrg kshef,hs' ;u wd;au .re;ajh iq/flk fia lghq;= lrk wh fõ' iDcq woyia yd m%;sm;a;s we;' ueKsla lgqj m%foaYh mmqjg we`.s,s w.g hkúg m<, iajNdjhla .kS kï biqßka msß wkd.;hlg ysñlï lshhs' ´kEu lghq;a;la fyd¢ka is;d n,d bgq lrhs' Wmka ;;ajhg jvd lsysm .=Khlskau Wiia ;;ajhg m;aùug Nd.H ysñ fõ'ish wd¾:slh Yla;su;a lr.ekSug ks;ru mdfya oeä Wkkaÿjla iys; fõ'

fldaKdldr yeve;s ;rula úYd, w,a, ysñ wh wOHdmk lghq;=j,g olaIh' Wiia f.!rjkSh /lshdjla lsÍug Nd.H ysñ fõ' fmd; m; lshùug f,aLK lghq;=j,go ,eÈh' tfukau ;rula wdvïnr .;s msysgd we;'


w,a, l=vdjg msysàu wY=N M, we;s lrhs' wd¾:slh w;ska ÿn,h' fudjqka f;areï .ekSuo ;rula wiSreh' mgka .; ú¾hhkao ke;' jev lghq;= lrkjdg jvd lrkqfha ld,h ld oeóuh'

hï ia;%Shlf.aw,a, ukd f,i uiska msÍ isksÿj we;akï weh ;=, W;=ï ukqIH .=K O¾u uekúka msysgd ;sfnhs' tjeks ia;%sh ;u ieñhdg mK fuka wdorh lrhs' iEu w;skau ÈhqKq ùug Nd.H ueh i;=hs'

w,a, f.dfrdaiqjg msysgd kyro Èiajkafka kï th ia;%Skag wjdikdjka; msysàuls' fjfiiskau újdyhg wys;lr fõ'

ia;%shlf.a w,a, we;a fid~l yevh f.k we;akï weh m%S;su;ah' kùk mkakhg yev .efihs' rildó ye`.Sï nyq,h'

hï mqreIfhl=f.a w,a, ukd f,i uiska msß w,a, ueo j, iys; kï Tyq wd¾:sl w;ska Yla;su;a fõ' fudyqka fndfyda W;aiyjka; whjÆka fõ' mshjfrka mshjr bÈßhg hhs'

w,a, Wig msysáfha kï wkqkaf.a ÿl fyd|g jegfya' Tyqkg ks;r Woõ Wmldr lrkafkao fõ'

w,a, f.dfrdaiqjg msysgd jeämqr uiska msreKq l=vd we,a,la ysñ mqreIhdg we;af;a oeä is;ls' mdmldÍ jevj, ksr; fõ' nqoaêu;a ;SrK .ekSug wfmdfydi;ah'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය