HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Accident In Kaluthara  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


.+.,a tlal ne¨‍ka 13 lska uq¿ ,xldjgu wka;¾cd, myiqlï ,efnk yeá

wk;=rla oel Woõ lrkak .sh
isiqúh" ñhf.dia we;af;a u,a,S
nj oek.;a fidapkSh isÿùula
(Video)

.+.,a tlal ne¨‍ka 13 lska uq¿ ,xldjgu wka;¾cd, myiqlï ,efnk yeá

.+.,a ys Project Loon kï ne¨‍ka wdOdrfhka f,dalhgu wka;¾cd,h iemhSfï jevigyk iuÕ Y%S ,xldj wo wjfndaO;d .súiqulg t<UqKd'
a wkqj LTE ;dlaIKh iys; wêfõ.S wka;¾cd, in|;djlska uq¿ Èjhsku wdjrKh lsÍug .+.,a lghq;= lrkq we;s'

fuu jHdmD;sh Y%S ,xldj fj; fhdackd lr ;sfnkafka f*ianqla iud.fï wdrïNlfhl= f,i ie,flk pu;a m<syjvk kï Y%S ,dxlsl ;reKhdhs' .+.,a  fuu jHdmD;shg wjika  l< miq iïmQ¾K rglg  wka;¾cd, myiqlï iemhQ f,dj m<uq rg Y%S ,xldj njg m;ajkjd'

wk;=rla oel Woõ lrkak .sh
isiqúh" ñhf.dia we;af;a u,a,S
nj oek.;a fidapkSh isÿùula
(Video)

l¿;r ;reKfiajd udjf;a isg nKavdr.u foig Odjkh jQ mdi,a jEka r:hlg hgùfuka jhi wjqreÿ 13l mdi,a isiqfjla ñhf.dia ;sfnkjd'  ñhf.dia we;af;a pfudaoa yiska; kï fo,a¥j" jdoa¥j m%foaYfha mÈxÑ isiqfjla'

wk;=r isÿjk fudfydf;a ñh.sh isiqjdf.a ifydaoßhlao tu ia:dkfha isg we;s w;r weh mdie,a f.dia ksji n,d meñfKk úghs fuu isoaêh oel we;af;a' weh jydu tu ia:dkhg Èjf.dia we;af;a wk;=rg m;ajQjkag Woõlrkakghs' kuq;a wk;=rg m;aj isákafka ;u ifydaorhd nj weh tu ia:dkhg hkf;la oekf.k ;snqfKa keye'
 tu wjia:dj ms<sn|j weh l÷¿ msß oEiska lS l;dj my;ska'''''

‘‘biafldaf,a .syska toaÈ jdykhla fmr,s,d ;sínd' uu .shd Woõ lrkak lsh,d' ux oekf.k ysáfha kE ta uf.a u,a,S lsh,d' Bg miafia jdyfka Wiaikak lÜáhu tl;= jqKd' t<shg wrka n,kfldg ta ysáfha uf.a u,a,S'‘‘

fmd,Sish mejiqfõ jEka r:fha ld¾ñl fodaIhla wk;=rg fya;= ù we;s w;r ßheÿrejrhd fyg l¿;r ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ; njhs'

fuys ùäfhdaj my;ska''''


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය