HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

5 Campus Student And Girl Unusual Activity In Mahaweli River  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


fmardfoKsh iriú isiqka 4la isiqúhl ksrej;a lr f*dakaj,ska f*dfgda wrka 

l¿.uqj ms.​ka ixia:dj mdf¾ we;s Tfha Èh kEug meñKs fmardfoKsh úYajúoHd, isiqka msßila wêl f,i îu;aj ;reKshla ksrej;a fldg PdhdrEm .ksñka wfYdaNk f,i yeisfrñka isáh§ .ïjdiSka 200la muK Tjqka jgfldg fmardfoKsh fmd,sishg Ndr§ ;sfí'fmardfoKsh úYajúoHd,fha úoHd yd lDIsl¾u mSGj, 3 jir isiqka isjqfokl= yd YsIHdjl fï ia:dkhg meñK ;sfí' wrlal= fnda;,a 2lao f.k fï ia:dkhg meñK we;s fudjqka îu;aj lEflda .iñka isg we;s w;r miqj îu;ska isá isiqúh ksrej;a fldg PdhdrEm f.k we;' .ïjdiSka meñK fudjqkaf.a wfYdaNk l%shdjka ms<sn| 119 fmd,sia yÈis weu;=ï wxYhg oekqï § we;'

wk;=rej fmd,sish meñfKk ;=re fudjqka meñKs h;=remeÈj, yq<x wer Tjqkag m,d hEug fkd§ ishÆ fokd jg fldg £ isg we;' ta w;r;=r PdhdrEm .;a leurd ÿrl;k fudjqka we<g úislr we;s nj m%foaYjdiSyq mejeiQy' fmardfoKsh fmd,sish meñK fudjqka f.k f.dia ffjoH mÍla‍IK i|yd bÈßm;a fldg we;s w;r tys§ ishÆ fokd îu;aj we;s nj ;yjqre ù we;'

ta wkqj uykqjr" lgq.iaf;dg mÈxÑ ;reKsh yd ó.,Ej" wrKdhl" .,akEj" fndr,eia.uqj hk m%foaYj, mÈxÑ isiqka isjqfokd uykqjr wêlrKh fj; Bfha ^26od& bÈßm;a lsÍug kshñ;j ;sìKs' ydkshg m;aj ;snQ fudjqka meñKs h;=remeÈ 3lao fmd,sish úiska f,dß r:hlska fmd,sish fj; f.k ú;a ;sìKs'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය