HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

100% Effective Anti-Aging and Skin Renewing Plant  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


meyem;a iula iefklska
jhig fkdhjk ÈjHuh mdkh


ljqo wlue;s ,iaik fjkak' úfYaIfhka ldka;djka leu;shsfka iu ,iaikg meyem;aj ;nd .kak' uu wo lshkak hkafka Thd, mqÿu lrjk ;j;a ,iaik ùfï ryila' tfiau ljqo wlue;s jhig hkjg' fï ueðla mdkh ;=,ska Tnj jhig hdu j<lajkjd hehs lsõfjd;a Tn uú;hg m;a
jkjd fkdwkqudkhs'

fï lshkak hkafka frdaiafïß wdY%fhka ;kd .kakd mdkhla' frdaiafïß lshkafka wdydr ri ldrlhla f,ig .Dykshka fhdod.kak YdLhla' fïl iqmsß fj<| ie,a j,ska ,nd.kak mq¿jka YdLhla fukau iuyr wh f.j;af;a mjd j.d lrkjd'

 

Thd, fkdokakjd Wkdg fï YdLhg fi!LH m%;s,dN /ila ,nd §fï yelshdj mj;skjd' tfiau T!IOhla jYfhka T!IOfõ§ka Ndú;d lrkjd'

m¾fhaIlhka ikd; lr we;s mßÈ frdaiafïß flia .e,ù hdu je<elaùug" ;rndrej md,khg jeks fi!LH m%;s,dN /ila ,nd§ug iu;a m%n, YdLhla'

tfiau úfYaIfhka i|yka l, hq;af;a frdaia fïß j, m%;sTlaisldrl .=Kh we;s úYd, ksid jhig hEu je<elaùfï m%n, n,hla we;'

tfiau ;j;a iqúfYaIS lreKla kï fï frdaiafïß j,g ;=jd, blaukska iqj lsÍfï yelshdjo mj;skjd'

 Tkak wms n,uq fï mdkh ;kd .kafka flfiao lshd'

frdaiafïß fld< b;a;la fldamamhlg oud thg W;=rk WKq j;=r oud úkdä oyhla ;nkak' bkamiq fuh mdkh lrkak' fufia Èk lsysmhla mdkh lsÍfuka m%;sM, Tnu w;aú¢kak'


ie,lsh hq;=hs - .eìKs uõ jreka fuh mdkh fkdlrkak' ukao frdaiafïß fïo oyhk lr YÍrh flÜgq lrjk ksid .eìKs uõjrekaf.a fïo oykh jqjfyd;a th WmÈk orejdg n,mEula jk ksidh' tfyhska .eìKs uõjre fuh mdkh fkdlsÍug j. n,d .kak'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය