HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

You know that girl who willingly methods  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


fl,af,la Tng leue;af;ka bkak nj oek.kak l%u álla fukak

fl,af,da lshkafka f;areï .kak yßu wudre lÜáhla lsh,d b;ska wuq;=fjka lshkak ´k kEfka'idudkHfhka fl,af,la fld,af,lag leu;s jqK;a weh tal fl,skau fld,a,g lshkafka kE'weh wef.au wkkH jQ tl tl l%uj,ska fïl fld,a,kag fmkajkak g%hs lrkjd'wkak ta jf.a foaj,a álla .ek ;uhs wo wms l;d lrkak hkafka''''weh Tn lshkd iEu fohlgu iskd fjhs
Thd lshk iuyrla foaj,a j, uyd f,dl= comedy .;shla ke;s jqK;a weh tajdg ´kjg jvd iskyd jkjd kï ta jf.a È.ska È.gu weh fufyu yeisfrkjkï Tkak mqf;a WUg fl,a, line fj,d ;sfhkafka'

Tn leu;s foaj,a .ek weh;a leu;shs jf.a act lsÍu
ys;kak Tn f.dvla english songs j,g leu;s flfkla lsh,d'Thdf.a fiÜ tfla bkak fl,af,l=;a ,.È b|ka english songs .ek udr Wkkaÿjlska Th;a tlal l;d lrkjkï kï ta fl,a, óg l,ska tka.a,sYa fidka.aia j,g Wkkaÿjla fkdolajmq flfkla kï fïl;a weh Tn .ek Wkkaÿfjka bkakjd lsh,d ys;d.kak mqÆjka i<l=Kla ;uhs'tllg fofllg ú;rla fkfuhs Tn leu;s yq.;a foa j,g weh ,ÛlÈ boka leu;s fjkak mqÆjka'fïl;a fl,af,la WUg line lsh,d oek.kak mqÆjka tl ,l=Kla'eye contact
fï foa .ek b;ska jeäh úia;r lrkak ´fka kE'fïl ;uhs fl,af,la wmsg leu;s lsh,d ys;d.kak mq,jka uQ,slu foa'f.dvla fõ,djg mdf¾ f;dfÜ weúÈkfldg wmsg yïn fjk flf,af,lag fmdä *f,da mdrla fokfldg wehf.a weia fol Èyd n,,d lshkak mqÆjka jefâ f.dv hhso keoao lsh,d'.eyekq fldfydu;a láka l;d lrkjdg jvd weia j,ska ‍,iaikg l;d lrkjd'

Tfnka tl tl foaj,a .ek m%YaK wykjd
fl,af,la Thdg leue;af;ka bkakfldg wehg ´k Thd tlal ks;ru l;d lrkak'ta ksidu weh úúO foaj,a .ek tl tl m%YK Thdf.ka wykak mqÆjka'iuyr fõ,djg fïjd fudav m%YaK'ta;a fl,af,la Thdg leu;shs lsh,d oek.kak fïl;a fyd| l%uhla

Thd <gu fj,d bkak ks;ru W;aiy lrkjd
fl,af,la Thdg leu;shs lshkafka weh ks;ru leu;shs Thd < .ejfikak'Tfí weia udkfha bkak'fï foa Thdg blaukska wÿr.kak mqÆjka 'fï foa idudkH Ôú;fha§ ú;rla fkfuhs f*ianqla tfla Thd odk yeu tllgu thd like commen lrkjkï Tkak mqf;a fl,a, f.dv''yenehs tfyu lrk yeu fl,a,u tfyu kE fydfoa''Thdf.a bfjka ;ud tal oek.kak mqÆjka fjkafka'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය