HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

You Can Stop Bleeding in Less than 10 Seconds!  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


;;amr 10la we;=,;§ reêrh jykh ùula kj;ajkafka fufyuhs

ñßia Ydlfha by, fi!LHuh iy ffjoHuh jákdlula we;s nj m¾fhaIlhska úYajdi lrkjd' fiïm‍%;sYHdj iy y¾ohdndohka j,lajd,Su tu .=Kdx.hka w;ßka lsysmhls' Bg wu;rj reêr jykh j<lajd.ekSu i|yd;a ñßia Ndú;d lrkak mq¿jka' tu ksid yÈis m‍%;udOdrhla f,i iEu ksjilu ñßia ;sìh hq;=hs' wofkdÿgqf,dalfhka Tnj oekqj;a lrkafka Ndysr reêr jdykhla isÿjqfkd;a ñßia Ndú;d lrñka th j<lajd.kafka flfiao lshdhs'

Ndysr ;=jd,hka i|yd ñßia Ndú;d lsÍug Wmfoia

reêrh jykh fjk lemqug fyda úodrKhg ñßia l=vq iaj,amhla tl;=fldg reêr jykh kejf;k ;=re ;;amr 15la isákak' l=vd lemSu iy isÍï j,g muKhs Tn fuu m‍%;sldrh Ndú;d l, hq;af;a" jeä m‍%foaYhla mqrd me;sÍ hk úYd, ;=jd,hla kï WKqiqï j;=r ùÿrejlg ñßia l=vq f;ayekaola tl;= fldg mdkh lrkak'

ñßia hkq reêr jykkh kj;ajk m‍%N, T!IOhla ksid" ta úiska jydu reêr mSvkh iukh fldg reêrh leá.eiSu laIKslj isÿlrkjd' tys we;s ;j;a tla Okd;aul n,mEula kï úIîc kdYkh lsÍuhs' tu ksid ;=jd,h wdidokh ùula jkafka keye'

iq,ais ffjoHjßh mjik mßÈ ñßia hkq wxl tfla m‍%:udOdrhls' reêrh jykh ùula i|yd  ´kEu wjia;djl§ ñßia Ndú;d lrk f,i weh ks¾foaY lrkjd' úgñka ta" iS" lerfgdfkdhsÙ iy m‍%;sTlaisldrhka o wka;¾.; jk ksid m‍%;sYla;SlrK moaO;sh jeäÈhqKq lsÍfï yelshdjlao ñßia j,g ;sfnkjd'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය