HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Whiten Your Teeth With a Strawberry  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


uq;=jka o;a fom,la ,nd fok iafgdafnß o;a fnfy; ;kuq

wms ljqre;a okakjd iafg%dafnß lshkafka ljqre;a lkak leu;s rij;a m<;=rla' Tn okakjdo iafg%dafnß j,g Tfí o;a msßisÿ lr §ma;su;a o;a foam,la ,nd §fï yelshdj we;s nj' fï nj Tn weiqfjd;a uú;hg m;a fõú' úoHd{hka msßila ;uhs fï .ek m¾fhaIK u.ska ikd;
lr,d ;sfhkafka'


 iafg%dafnß j, wvx.= isg%sla wï,h iy ue,sla wï,h u.ska o;a u;=msg msßisÿ lsÍula isÿ lrjkjd' tfiau flfi,a j, wvx.= fmdgEishï" ue.akSishï iy ueka.ksia ksido o;a u;=msg msßisÿ lrjk nj tu úoHd{hka msßi úiska ikd; lrf.k ;sfnkjd'
fyd¢ka bÿKq flfi,a fyda iafg%dafnß j, uo iaj,amhla f.k o;a u; msßue§u i;s;=kla lsÍfuka uq;=jka o;a fom,la ,nd.ekSug yelsjk nj Tyqka mjikjd'

uu wo Thd,g lsh, fokjd iafg%dafnß u.ska o;a msßisÿ lrk ixfhda.hla ;kd .kakd yeá'

 

wjYH o%jH

- iafg%dafnß f.ähla
- f;a ye¢ Nd.hl fílska fidavd

;kd .kakd whqre iy Ndú;h

m,amhla jk fuka iafg%dafnß f.äh fmdä lr.kak' bkamiq thg fílska fidavd oud fyd¢ka ñY% lr.kak' o;a nqreiqjla u.ska fï wdf,amkh o;a u; ;jrd .kak' fufia úkdä 3 - 5 la muK fï ñY%Kh o;a u; ;ndf.k isákak' bkamiq u| WKq j;=frka lg fidaod yer idudkH oka;df,amhlska o;a ál ueo .kak'

 fufia Èkm;d lsÍfuka Tng §ma;su;a uq;=jka o;a foam,la ysñjkjd fkdwkqudkhs' Tn;a y;ayod n,d wmsg úia;r tjkak wu;l lrkak tmd'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය