HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

We Never Request Prime Minister Post for Mahinda - Wimal & Udaya  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


wms lsisu fj,djl
uyskaog
w.ue;s wfmalaIl;ajh b,a,d kE

- úu,a iy Woh

fï olajd lsisu wjia:djl ffu;%smd, ckm;sjrhdf.ka uyskao w.ue;s lrjkakg ;uka b,a,d fyda ta fjkqfjka l%shdlr ke;s nj;a ikaOdkhg Èkkak uyskao ´kE ñi uyskaog Èkkak ikaOdkh ´kE ke;s nj;a úu,a ùrjxY yd Woh .ïuxms, Bfha mej;s /iaùul§ lshd ;sfnkjd'
kdrdfyakamsg wNhdrdufha§ mej;s /iaùul§ Tn ish¨ fokd fï olajd uyskao w.ue;s lrjkak .;a W;aidyhka
wid¾:lhs fkao@ lshd udOHfõÈfhl= l< úuiSulg
ms<s;=rla f,i fï fofokd fufia lshd we;'


zuyskao rdcmlaI uy;d w.ue;s wfmalaIl Oqrhg f.k tafï l%shdj,sh ckdêm;sjrhd u; hefmkafka kE'' ta ksid wfma mlaIj,g tu m%Yakh t;rï jeo.;a kE' fmnrjdß 18 jeksod b|, wms fï jHdmdrh wdrïN

lf<a ckdêm;sjrhd" ysgmq ckdêm;sjrhdg wjia:djla ,ndfohs lshk úYajdihlska fkfuhs' ikaOdkhg Èkkak uyskao ´kE ñi uyskaog Èkkak ikaOdkh ´kE kE'fï olajd lsisu wjia:djl ffu;%smd, ckm;sjrhdf.ka uyskao w.ue;s lrjkak wms b,a,, kE' tfyu ´k;a kEZ

fuu /iaùfï§ woyia ±lajQ ysgmq weu;s Ô t,a mSßia lshd we;af;a"
zwfma wjxl Wjukdj lvdlmam,a lsÍug leìkÜ udOH m%ldYl jk rcfha weue;sjrfhla miqÈk m%ldYhla lr ;snqKd'  tu.ska tu l%shdj,sh iïmQ¾Kfhka lvdjegqKd' Tyq ckdêm;sjrhdf.a ia:djrh m%ldY lrkak we;s nj wms ys;kjdZ


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය