HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

The truth is out there: Did NASA Rover find a pyramid on Mars?  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


w.yreu; msróvhla‌ PIC & VIDEO

wfka wmafma'' uyskao msgq olskak .syska fï fudk úm;lao wmg jqfKa   ylSï md¾,sfïka;=fõ§ wihs VIDEO

m‍%ikakg;a f,vla'' fldaá y;l meñKs,a,la FCID hg''
wfka wmafma'' uyskao msgq olskak .syska fï fudk úm;lao wmg jqfKa   ylSï md¾,sfïka;=fõ§ wihs VIDEO

uyskao rdcmlaI ysgmq ckdêm;sjrhdg tfrysj f.dia ;u mla‍Ih fjk;a uy wjq,lg jegqkq nj Y‍%s ,xld uqia,sï fldx.‍%ifha kdhl weu;s rjq*a ylSï uy;d mjihs'

ta uy;d fufia mejiQfõ Pkao l%uh ixfYdaOkh ms,sn| md¾,sfïka;=fõ§ mej;s l,a;eîfï újdohg iyNd.S fjñks'

m‍%ikakg;a f,vla'' fldaá y;l meñKs,a,la FCID hg''

niakdysr m<d;a uy weu;s m‍%ikak rK;=x.g tfrysj fmd,sia uq,H wmrdO fldÜGdYh fj; meñKs,a,la ,eî ;sfí'

fudrgqj m‍%foaYfha mqoa.,fhl= úiska fuu meñKs,a, lr we;af;a uy weu;sjrhd úiska bvul isoaêhla iïnkaOfhka n,y;aldrfhka ñ,shk 70la b,aÆ nj lshñks'


w.yreu; msróvhla‌ PIC & VIDEO

kdid wdh;kh u.ska w.yre .%yhd fj; hjk ,o iqm%lg frdaj¾ hka;%fhka b;du úYauh ckl PdhdrEm lsysmhla‌ mD;=úh fj; tjkq ,en ;sfí' ta msrñvhl b;du meyeÈ,s rEm fõ'

miq.sh uehs 7 jeksod tjd we;s w.yre msrñvhfha fuu PdhdrEm bmerKs Bðma;= uy msróvhg w;sYfhkau iudk fõ' oekgu;a fuu msrñvh iïnkaOfhka úúO u;su;dka;r m<ù we;s w;r tla‌ f;dr;=rlska jd¾;djkafka jir .Kklg fmr ñksiqka ryis.;j w.yre fj; f.dia‌ ckmo msysgq jQ njhs'

;j;a jd¾;djl oela‌jQfha ñirfha msrñä msgila‌j, Ôùkaf.a ks¾udKhka njhs'

l%s' mQ' 26 jeks ishjfia tkï óg wjqreÿ 4600 lg fmr ñirfha mdrd rcjrekaf.a fhdaO iqidk f,i bÈl< f.dvke.s,s msróv f,i ie,fla'

ñir jeishkaf.a wd.fï m%Odk;u ,la‍IKh jQfha iodld,sl meje;au ms<sn| úYajdihhs' tneúka fuu msróv ñir jeishd ;=< uq,anei.;a iodld,sl meje;au Wfoid ks¾udKh l< w.%.kH ks¾udKhls'

Bðma;=fõ úYd,;u msróvh lhsfrda kqjr .sid ksïkfha msysgd we;s w;r th f,dalfha mqÿu yf;ka tlla‌ f,i ie,fla' óg jir 3800 lg fmr bÈl< fuu msróvfha Wi wä 455 la‌ jk w;r mdou wla‌lr 13 la‌ mqrd úysfohs'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය