HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

The Man Who Kept Playing His Guiter While Undergoing an Open Brain Surgery  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


fud,fha ie;alu lrk w;r;=r .sgdrfhka iskaÿ lshQ frda.shd

fï wmqre mqj; jd¾;d jkafka n%iS,fhka' n%iS, cd;slfhl=f.a fud,fha j¾Okh fj,d ;sín ffi, f.dkqjla bj;a lr .ekSu ioyd jQ Y,Hl¾uhlg uqyqK fokq ,nk wjia:dfõ tu frda.shd úiska tu ie;alu wjika jk ;=reu ;=re .sgdrh jhñka .S;o .dhkd l, nj
weiqfjd;a Tn uú;hg m;a fõú'
ffjoH ks.ukh ù ;snqfka fuu frda.shdf.a frda.S ;;a;ajh wkqj ysialn, lmd fud<fha jeã ;snQKq ffi, f.dkqj bj;a l< hq;= njhs' tfyhska n%iS,fha fkdaid fiakfydard fâ fldkafihsldfjda ie;alu i|yd ishÆ úê úOdk iqodkï lrk ,§' tfiau ie;alu isÿjk wjia:dfõ frda.shd isáfha fyd| isysfhka isàuu uú;h okjk lreKls' tfiau Tyq .sgdrh f.k .S;hla .ehqfõ ffjoH jrekaf.a wkque;sh we;=jh'

ffjoHjreka mjik wkaoug frda.shd .shdgr jhñka .S; lshk wjia:dfõ Tyqf.a fud<fha l%shdldß;ajh fyd¢ka wOHhkh lsÍug yelshdj ,enqk nj;a mejish' ta fya;=fldgf.ku fud,hg lsisjla ydks fkdù jeä ;snqk ffi, bj;a lr ie;alu id¾:lju wjika lsÍug yelshdj ,enqk nj;a mejiqy'

 

ol=Kq wf;a iq¨ wm%dKsl Ndjhla ;snqKo .sgdrh jehSug th ndOdjla fkdjQ nj ie;alfuka miqj tu mqoa.,hd lshd isáfhah' ie;alu isÿlf<a Tyqf.a fud<fha ol=Kq fldgfia ffjoHjre mejiqy'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය