HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Snake Massage Spa in Israel  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


 .;g is;g iqjfok i¾m iïndykh

ffjoHjre ÿrd;S;fha isgu úúO f,v frda. iukh lsÍu i|yd iïndykh fhdod.;ay' iïndykh u.ska YÍrfha udxY fmaYSkaj, wdndO iy fõokd ke;s l< yelsh'

fndfydaúg wm wid we;s oel mqreÿ iïndyk l%uj,g jvd fjkia l%uhla BY%dh,fha iïndyk Ys,amskshl
jk wod nrla úiska fhdodf.k we;'

ta i¾mhka ,jd isrer iïndykh lrùuhs' ne¨ ne,aug th ìhckl f,i fmkqK;a BY%dh,fha fuu l%uh b;du;a ckm%shh'
 

 W;=re BY%dh,fha fg,audhs t,di¾ yS msysá wod nrla ^Ada Barak& f.a zi¾m ieÆkaZ ys § i¾mhka ,jd iïndykhla lrjd .ekSug fvd,¾ 40 la jehfjhs'

weh ta i|yd fhdod.kafka le,sfmdakshdfjka yd maf,dßvdfjka f.kajk ,o úi ke;s King Snakes" Corn Snakes Mikk Snakes hkqfjka y÷kajk i¾m úfYaIhkah'
 fï i¾mhka ñksia isref¾ iam¾Y ùfuka is;g ieye,aÆjla oefkk nj wod nfrla lshhs'

tfukau i¾mhska YÍrh iïndykh l< miq udkisl mSvkhkaf.ka is;g iykhla ,efnk nj fï zi¾m iïndykhZ ,o wh mjik njo weh mjihs'

zi¾mhka w;ska w,a,df.k isàfuka jqjo iykhla ,efnk nj uf.a i¾m iïndykh ,;a iuyre mjikjd' uq¿ YÍrhgu isis,la thska oekqKq nj tla uyÆ ldka;djla ug mejiqjd'Z

  weh i¾m iïndykh i|yd úúO j¾.fha úúO m%udKj, i¾mhska fhdod.kakSh' ta iïndyk j¾.j, úúO;ajh wkqjhs'

jvd .eUqre udxYfmaYSka iïndykh lrùu i|yd jvd nr úYd, i¾mhska fhdod.kshs'

l=vd i¾mhska fhdod .kafka udxYfmaYsj, iq¿ iamkaok ;;a;ajhla we;s lrùugh' lsisjl= ìh úh hq;= ke;' fï i|yd uq¿ukskau fhdod.kafka lsisÿ úila ke;s i¾mhskah'

wod nrla iïndyk Ys,amsKsh uq,skau g,anhs t,a-wdid¾yS fï i¾m iïndykh wdrïN lf<a 2006 jif¾§h' ta ixpdrlhska wdl¾IKh lrùugh'

weh uq,skau lf<a me, j¾. m%o¾Ykh yd úlsKSuh' úfYaIfhka weh <`. úúO lDñ i;=ka f.a isg l=vd i;ajhka mjd nqÈk udxY NlaIl .iaj¾. úYd, m%udKhla m%o¾Ykhg yd úlsKSug ;nd ;sìKs'

oeka weh i¾m iïndykfhka ,nk wdodhu me, jHdmdrho wNsnjd f.dia ;sfí' weh f,dalh mqrd fï i|yd úúO m%o¾Yk mj;ajkakSh'

zf,dalh mqrd ,iaikùfï ryiaZ kï jQ wef.a wefußldkq rEmjdyskS jevigyk b;d ckm%sh jevigykls'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය