HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Shiranthi's Fake ID Number Is A Mistake of Peoples Bank  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
ojfia fydou Hot news n,kak wmfj; tkak

isß,sh iúh Ysrka;sf. jerÈ whsã wxlh
uyck nexl=fõ

fldïmshqg¾ Tmf¾g¾f.a w;ajeroaola

- ysgmq ckm;s iïnkaëlrK f,alï


miq.shod isß,sh iúh kue;s rdcH fkdjk ixúOdkhg wod< uqo,a .kqfokqjla iïnkaOfhka thg iïnkaO uyck nexl=fõ nexl= .skqula mj;ajd .sh ysgmq ckm;s ìßh Ysrka;s rdcmlaIf.ka fmd,sish m%Yak lrkq ,enqjd'

fuu nexl= .sKqfï Ysrka;sf.a cd;sl ye÷kqïm;la wxlh fofla b,lalï j,ska muKla hq;= wuq;= wxlhlajQfha flfiao hkak
.ek meyeÈ,s lsÍula lrkakg ysgmq ckm;s iïnkaëlrK f,alï frdydka je,súg udOH ksfõokhla u.ska W;aidy lr ;sfnkjd' tys i|ykajkafka fufiah'
zrdcmlaI wdKavqfõ úreoaOjd§ka uq, isgu l< fpdaokdjla jQfha isß,sh iúh fjkqfjka fplam;a wiaika lsÍug n,h ,;a rdcmlaI ue;sksh we;=¿ mqoa.,hka ;sfokd uyck

nexl=fõ iqÿje,a, YdLdjg jHdc cd;sl ye÷kqïm;a wxl imhd ;snqKq njhs' tu ixúOdkfha ks,Odßka úiska fï nexl= .sKqu wdrïN lrk wjia:dfõ§ nexl=jg Ysrka;s rdcmlaI ue;skshf.a úfoaY .uka n,m;%fha msgm;la imhkq ,enQ w;r fiiq n,Odßka fofokd jk fla' tÉ' ta' tka' Ôjks l=udß ue;sksh;a" tia' fla' fla' Èidkdhl ue;sksh;a ;u cd;sl ye÷kqïm;aj, msgm;a nexl=jg imhd ;snq‚'

wod< mqoa.,hka ;sfokdf.a kï iy ,smskhka ksjerÈj i|yka jqK;a nexl=fõ mß.Kl moaO;shg cd;sl ye÷kqïm;a wxl we;=<;a lsÍfï§ hïlsis w;miqùula isÿù we;s nj fmfka''ZRecent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය