HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Principal  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


.Ksldjka 12"000 la iu. hyka.;jq wmqre úÿy,am;sjrhd 

.Ksldjka 12"000g wêl ixLHdjla iu. ,sx.sl in|;d meje;a jQ úÿy,am;sjrfhl= fmd,Sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfí' fuf,i w;awvx.=jg f.k we;af;a fïjk úg 64 úfha miqjk úY%dñl úÿy,am;sjrfhls' fudyq .=rejrfhl= f,i ish jD;a;Sh Ôú;h wdrïN lr
we;af;a 1975 jif¾§h' ‍


fudyq kñka hqfyhs ;lIsud keue;s cmka cd;slfhls' ms,smSkfha" uekS,d ys msysá cmka mdi,l .=rejrfhl= f,i 1988 jif¾§ b.ekaùfï lghq;= wdrïN l< jljdkqfõ isg 2011 jif¾§ úY%du hk ;=re ‍Tyq .Ksldjka wdY%h lr we;s nj úfoia mqj;a fiajd wkdjrKh lrhs'

wjqreÿ 14 isg wjqreÿ 70 olajd jhie;s .Ksldjka ;uka úiska weiqre l< nj fyf;u mjid we;af;a cmka fmd,Sish úiska w;awvx.=jg .;a wjia:dfõ§ l< m%Yak lsÍïj,§h' Tyq fmd,sia w;awvx.=jg m;aj we;af;ao wjqreÿ 13l muK .Ksldjl iu. ,sx.slj tlajk wiNH Pdhd rEmhla ueks,d ys fydag,a ldurhlska fidhd.ekSfï m%;sM,hla f,ih'

jeäÿrg;a l< fidhdne,Sfï§ tjeks wiNH cdhdrEm 147"600la muK fidhdf.k we;s w;r tajd fmdfgda we,anï 400l ;snQ njo fmd,Sish wkdjrKh lrf.k we;'

ta wkQj .Ksldjka 12"000g wêl ixLHdjla weiqre l< nj lshk fuu úÿy,am;sjrhd iïnkaOfhka cmka fmd,Sish úfYaI úu¾Ykhla fïjk úg wdrïN lr we;s nj úfoia mqj;a jd¾;d lrhs'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය