HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

Principal  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


.Ksldjka 12"000 la iu. hyka.;jq wmqre úÿy,am;sjrhd 

.Ksldjka 12"000g wêl ixLHdjla iu. ,sx.sl in|;d meje;a jQ úÿy,am;sjrfhl= fmd,Sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfí' fuf,i w;awvx.=jg f.k we;af;a fïjk úg 64 úfha miqjk úY%dñl úÿy,am;sjrfhls' fudyq .=rejrfhl= f,i ish jD;a;Sh Ôú;h wdrïN lr
we;af;a 1975 jif¾§h' ‍


fudyq kñka hqfyhs ;lIsud keue;s cmka cd;slfhls' ms,smSkfha" uekS,d ys msysá cmka mdi,l .=rejrfhl= f,i 1988 jif¾§ b.ekaùfï lghq;= wdrïN l< jljdkqfõ isg 2011 jif¾§ úY%du hk ;=re ‍Tyq .Ksldjka wdY%h lr we;s nj úfoia mqj;a fiajd wkdjrKh lrhs'

wjqreÿ 14 isg wjqreÿ 70 olajd jhie;s .Ksldjka ;uka úiska weiqre l< nj fyf;u mjid we;af;a cmka fmd,Sish úiska w;awvx.=jg .;a wjia:dfõ§ l< m%Yak lsÍïj,§h' Tyq fmd,sia w;awvx.=jg m;aj we;af;ao wjqreÿ 13l muK .Ksldjl iu. ,sx.slj tlajk wiNH Pdhd rEmhla ueks,d ys fydag,a ldurhlska fidhd.ekSfï m%;sM,hla f,ih'

jeäÿrg;a l< fidhdne,Sfï§ tjeks wiNH cdhdrEm 147"600la muK fidhdf.k we;s w;r tajd fmdfgda we,anï 400l ;snQ njo fmd,Sish wkdjrKh lrf.k we;'

ta wkQj .Ksldjka 12"000g wêl ixLHdjla weiqre l< nj lshk fuu úÿy,am;sjrhd iïnkaOfhka cmka fmd,Sish úfYaI úu¾Ykhla fïjk úg wdrïN lr we;s nj úfoia mqj;a jd¾;d lrhs'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය