HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Political Revolution due to Astrological Jupiter transit 2015  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


.=re udrefjka rfÜ n, fmr,shla

uhs;%Smd, isßfiak uy;d wksjd¾hfhka ckm;s jk njg wdkafoda,kd;aul wkdjels /ila lS kd;a;kaäfha mS'ã' fmf¾rd kj;u wkdjelshla uE;l§ m%ldY l<d' fk;a t*a tï iu. l, idlÉpdjloa§ Tyq mjik ,oafoa ,nk cQ,s ui 14 jkod isÿjk n%yiam;s udrej rfÜ jHdl+, ;;a;ajhlg fya;=jk njhs' tfiau md¾,sfïka;=j oekau
úisfrkafka ke;s njo fyf;u ;jÿrg;a i|yka lf<ah' ckjdß wgfjksod isÿ jqjdg jvd f,dl= fmr,shla fï .%y udrej ksid we;s jk w;r fï i|yd ck;dj iqodkï úh hq;= njo fyf;u ;jÿrg;a i|yka lf<ah'


oekg isákd fndfyda fofkl=g f.or hkak isoao jk nj;a f,dl= isysk ujdf.k isák whg ta mqgq yïn fkdjk nj;a i|yka lf<ah'

fuu .%y udrej rfÜ ck;djf.a is;=ï me;=ïo fjkia lrk nj Tyq fk;a ksõia fj; mejiQy'


ta jf.au fuu .=re udrefõ n,mEfuka foaYmd,k lafIa;%fha m%Odk fjkila isÿjkq we;s njo m%ùK fcHda;s¾fõ§ kd;a;Kaäfha mS ã fmf¾rd uy;d fk;a ksõia yuqfõ ioyka lf<ah'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය