HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Outer Space Family Seen in Thambuttegama  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


msgilaj, mjq,la weú;a
;Uq;af;a.u fkdikaiqka

;Uq;af;a.u rdcmlaI.u .ïudkfha ießirk nj lshk woaN+; mjq,la ksid tu .ïudkhu fkdikaiqka ;;ajhg m;aj we;ehs jd¾;djkjd'
ldka;djla" msßñhl= yd l=vd orejl= jßkajr .ïudkfha ck;djg o¾Ykhùu;a Tjqka ál fõ,djlska fkdfmkShdu;a isÿjk nj jd¾;djkjd'
Èjd ld,fha§ iy rd;%S ld,hkays fuu woaN+; mqoa.,hska ;sfokd oel we;s .ïjdiSka
/ilau isák nj jd¾;djkjd' Tjqka ish ksjdij, Ydka;sl¾uhka mjd isÿ lr we;af;a fï iïnkaOfhkajQ ;e;s.ekau fya;= fldgf.khs'
kuq;a fuu woaN+; mqoa.,hska ;sfokd È.ska È.gu
m%foaYfha ießieÍu fya;=fjka .ïjdiSka oeä ;ju;a NS;shg m;aj we;s w;r we;eñ mjq,a .u


yerod f.dia we;s njo jd¾;djkjd'
rdcmlaI.u mÈxÑ tï'Ô bkaødj;S uy;añh fï .ek fufia lshd we;'
zmyq.sh ojila uy oj,a uu l=Uqrg j;=r yrjkak .shd' tlmdrgu fj,a hdh ueo .eyekq flfkl=hs msßñ flfkl=hs l=vd orefjl=hs u;= jqKd' ;;amr fol ;=klska ta ;=kafokd fkdfmkS .shd' uu jgmsg neÆj;a ta wh fydhd .kak neßjqKd'
uia udxi wkqNj fkdlrk lsisod fyd,auka wj;dr úYajdi fkdlrk uOHu rd;s%fha mjd l=Uqrg j;=r yerùug hk weh fuu woaN+; mqoa.,hska oelSfuka miq frda.d;=rj isà' wef.a fomd fya;=jla fkdue;sj ksh myr lsysmhlska ;=jd, ù ;sfnk wdldrho weh fmkajhs'
woaN+; isÿùï isÿjk nj lshk rdcmlaI.u fj,ahdhlg hleÿrka f.kajd Ydka;s l¾uhla isÿ lsÍugo .ïjdiSka lghq;= l< nj ;=,dk Ndr .%du ks,OdÍ wfYdal O¾ulS¾;s uy;d udOH fj; woyia olajñka mjid we;'
wuq;= isÿùï ksid fuu m%foaYfha .ïjdiSka ijia jk úg oeä ìhlska ksfjiaj,g ù isák njo jd¾;djkjd'
f;dr;=re - nqoaêl úfÊiQßh - wkqrdOmqr


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය