HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

No Mahinda-Maithri meeting at Speaker’s house - PMD  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


weu;s rdð; yÈisfhau uyskao yuqfõ''

l;dkdhl ksjfia§ uyskao&ffu;‍%S yuqjla jQfha kE – ckdêm;s udOH

wNhdrdufha lsisÿ l=uka;‍%Khla jer§ kE'' uyskao rlskak foia úfoia ,la mq;=kaf.ka wdOdr ´kEweu;s rdð; yÈisfhau uyskao yuqfõ''

weu;s rdð; fiakdr;ak uy;d ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d yuq ù ;sfí' fï iïnkaOfhka fld,U mej;s udOH yuqjl§ woyia m, l, weu;sjrhd lshd isáfha ;uka ysgmq ckd§m;sjrhd yuqjQfha foaYmd,k wruqKlska f;drj nj;a rdcmla‍I mjq, ;ukaf.a fyd| ñ;‍%hska nj;ah'

l;dkdhl ksjfia§ uyskao&ffu;‍%S yuqjla jQfha kE – ckdêm;s udOH

Bfha rd;‍%sfha§ ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d iy ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI l:dkdhl ks, ksjfia§ yuq jQ njg m,jk jd¾;d i;Hfhka f;dr nj ckdêm;s udOH tallh ksfõokh lrhs'


wNhdrdufha lsisÿ l=uka;‍%Khla jer§ kE'' uyskao rlskak foia úfoia ,la mq;=kaf.ka wdOdr ´kE

uyskao rdcmlaI uy;df.a wdrlaIdj fjkqjfka mqoa.,sl wxYfhka wdrlaIl ks,OdÍka nojd .ekSu ioyd foia úfoia odkm;shkaf.a wdOdr ,nd .,ekSug nexl= .sKqula wdrïN l< nj meúÈ yv ixúOdkfha iNdm;s kdrdfyakamsg wNhdrdudêm;s mQcH uqre;af;Ügqfõ wdkkao ysñfhda mji;s'

fld<U§ mej;s udOH yuqjla wu;ñka tysñhka i|yka lf,a ysgmq ckdêm;sjrhd wjYH ffjoH myiqlï ioyd fkdñ,fha fiajd iemhSug mqoa.,hka oekgu;a bÈßm;a ù isák nj;a wdrlaIl ;;ajh .eg¨ldÍ ;;ajhlg m;aj we;s ksid mqoa.,sl wxYfhka wdrlaIl ks,OdÍka nojd .ekSug ;SrKh lr we;s njhs'ta ioyd wdOdr lrkakehs Wkajykafia uyck;djf.ka b,a,Sula l<y'

fï olajd wNhdrdufha isg l< lsisÿ l=uka;‍%Khla jer§ ke;ehso lS tysñfhda rgg wys;lr lsisÿ ryia l=uka;‍%K lsis;a tys fkdl< nj;a wdkkao ysñfhda tys§ m‍%ldY l<y'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය