HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Hot News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


iu,sx.sl újdyhla lr.kak fldÆfjiska .sh ;reKsh wudrefõ

;reKhl= f,i fjia‌j,df.k f.dia‌ 15 yeúßÈ nd, jhia‌ldr ;reKshla‌ iu. fma%u in|;djla‌ mj;ajd wehj wef.a foudmshkaf.a Ndrldr;ajfhka meyerf.k .sh 25 yeúßÈ ;reKshla‌ lgdk fmd,sish u.ska w;awvx.=jg
f.k ;sfí'w;awvx.=jg m;aj ;snqfka lgdk oñkak.yj;a; m%foaYfha wixld ksfrdaIks kue;s ;eke;a;shls'weh l=vd l, isg msßñhl= f,i yeisÍug leue;a;la‌ ola‌jd we;s w;r weh tu m%foaYfha fkajdisld.drhl £ isg we;af;a wixl kue;s msßñ kñks' weh È.= ld,hl isg we| me<| we;af;ao msßñ we÷ïh' fkajdisl.dr ysñhkao is;d we;af;a weh ;reKhl= f,ihs'


fïika ld¾ñlhkaf.a w;aWoõlrejl= f,ig weh lshdj lr we;s w;r miqj msßñ fjiska ujd kdf.d,a,d.u mÆ.ia‌jej m%foaYhg w;a Woõlrejl= f,ig lshdjg f.dia‌ we;s w;r tys§ weh tlS nd,jhia‌ldr ;reKshl iuÛ fmï in|;djhla‌ mj;ajd wehj újdy lr .kakd nj fmdfrdkaÿ ù tu ;reKsh wef.a foudmshkag fydrd ;u fkajdisld.drhg le|jdf.k meñK we;'

miqj nd, jhia‌ldr ;reKshf.a foudmshka uyj fmd,sishg fï ms<sn|j meñKs,s lsÍfuka wk;=rej uyj fmd,sisfha oekqï§u mßÈ lgdk fmd,sish u.ska iellre w;awvx.=jg f.k ;sfí'wêlrK ksfhda. u; tu fofokd ó.uqj Èia‌;%sla‌ uy frdayf,a m%Odk wêlrK ffjoH ks,OdÍ tï' reyq,ayla‌ uy;d úiska isÿl< ffjoH mÍla‍IKfha§ ;reKhl= f,i yeisfrk 25 yeúßÈ ;reKhd ldka;djla‌ nj wkdjrKh úh'


nd, jhia‌ldr oeßh wef.a ujg Ndrfok f,ig;a ó.uqj wêlrKh ksfhda. lr ;reKhl= f,i yeisreKq 25 yeúßÈ ;reKsh uyj wêlrKh fj; bÈßm;a lsÍug ksfhda. lrk ,§'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය