HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Hot News  .=rejrhd w;ska ÿIKh jQ isiqúhg w;ajQ brKu

wêlrKh úiska isiqúh .=rdgu nkao,d §,d'''

laf,j¾,ekaâ Wiia úoHd,fha .=rejrfhl= jk ue;sõ fIaka fjiag¾ ;sia y;a yeúßÈ mqoa,fhl= jk w;r Tyqj 2012 jif¾ w;awvx.=jg .ekqfka tu mdief,a YsIHdjla ,sx.sl wmyrKh lsÍfï fpdaokd hgf;a h'wjqreÿ 15l .eyeKq <ufhl= wmyrKh nd,jhialdr wmyrKhla hgf;a fudyqg tfrysj kvq mjrd we;s w;r" ta fya;=fjka Tyqf.a ìßo o Tyqf.ka Èlalido ù we;' tfy;a miq.sh cQks 8 jeksod Tyq ms<sno wmqrE mqj;la wka;¾cd,fha m,úh'

ta Tyq yd iïnkaO;d meje;a jQ YsIHj fï jk úg 18 yeúßÈ ;reKshla jk nj;a" miq.sh cQks 8 jkod jk úg tu ;reKsh jhi 18 iïmQ¾K lr we;s w;r ;u fmïj;dj w;yer ;udg jvd fo.=Khla jeäu,a fuu .=rejrhd iu. weh újdym;aj ;sfnk nj;a  h'

fuu fya;=j ksid bÈßfha § fuu kvqj iduodk f,i iu:hg m;ajkq we;ehs úfoia wdrxÑ ud¾. i|yka lr isákjd'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය