HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Hot News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


ieñhdf.a weia bÈßfha§u ìß| iuqy f,i ¥IKh lr,d

uy ? f.g lvd mekak fydre රැ<g wysxil l;la ì,sjqKq yeá


rd;%S ld,fha ksjilg we;=,a ù ksfjia ysñhd isáh §u mqoa.,hka fofofkl= úiska ksjfia § isá ldka;djla iuQy ¥IKhlg ,lalr remsh,a úis oyil uqo,la uxfld,a,ld we;ehs kdW, Wiaw;a;;Ej m%foaYfha ldka;djla fmd,sishg meñKs,a,la bÈßm;a lr we;s nj jd¾;dfõ'ish ksjfia ieñhd iu. § isáh § meñKs mqoa.,hka fofofkl= l=vd ÈhKsh weof.k heug W;aiy l< nj;a" ieñhd úiska ÈhKsh wdrlaId lr .eksu ioyd W;aiyd lrk wjia:dfõ § meñKs mqoa.,hka fofokd úiska ;udj iuQy ¥IKhlg ,lal< nj weh lrk ,o meñ”,af,a jeäÿrg;a i|yka lr we;'
meñKs,a,g wkqj jydu l%shd;aul jQ kdW, fmd,sisfha jevn,k ia:dkdêm;s fmd,sia mßlaIl ksYdka; uy;d we;=¿ úfYai fmd,sia lKavdhula úiska isoaêhg iïnkaO tla iel lrejl= w;awvx.=jg f.k we;s w;r bl=;a 12 Èk Tyq ,.a., wêlrKhg bÈßm;a lr ;sfí'

wfkla iellre m%foaYfhka m,df.dia we;s w;r" iellre w;awvx.=jg .eksu i|yd kdW, fmd,sisfha úfYaI fmd,sia lKavdhula úiska úfYaI fufyhqul wdrïNlr we;'

ldka;dj úiska fmd,sishg lrk ,o meñks,a,g wkqj wmrdOh isÿl< ;eke;a;ka f.ka tla wfhl= wújdyl jih 35l muK mqoa.,fhl= nj;a" wfkla mqoa.,hd jhi 48l muK újdyl ;sore msfhl= njo jd¾;dfõ'

w;awvx.=jg .;a iel lre 12 jeks Èk ,.a., wêlrKhg bÈßm;a l< nj;a" whq;= we;=,aùu"foam, fidrlï lsÍu"ia;‍%s ¥IKhla isÿlsßu"wk¾:hla isÿlsßu wd§ fpdaokd hgf;a iellrejkag tfrysj wêlrKhg lreKq jd¾:d lsÍug kshñ; nj jd¾;dfõ'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය