HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Hot Life  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


filaia .ek Tn fuf;la fkdyeiq wuq;=u lreKq 16la fukak

wo lshkak hkafka Thd,d ljodj;a wy,d ke;s foaj,a álla .ek' filaia  .ek Tn fkdoek isá f.dvla foa  lsh,d fokakï

mqreIfhla idudkHfhka ;u ðú; ld,h ;=, Yql%dkq .eÆï 14la muK ksIamdokh lrkjd

,sx.sl ixi¾.h hkq TÆfõ lelal=ï jf.a foaj,a ke;s lrk fõokd kdYlhla^Pain Killer tlla&
mqreIfhl=f.a m%dKj;a ,s.=jl idudkH È. jkafka w.,a 5 ;a 7 ;a w;r È.la

mqreI Yql%dkq uqyqfKa .Eu ;=,ska l=re,E tu j,lajd .kak;a uqyqfka /,s jeàï ke;s lr .kak;a mq¿jka

mqreIfhl=f.a Yql%dkq f;a yekaol Yql% ìc ñ,shk 250la ;sfhkjd' ore Wm;la ioyd  wjYH jkafka tlla muKhs

mqreIfhla Yql%dkq msg lrkafka mehg lsf,daóg¾ 45l fõ.hlska

Yql%dkq f;a yekaol m%udkhl le,ß 5-25 w;r m%udKhla ;sfhkjd

ldka;djka Ndú;d lrk vibrators lshkafka 19 jk ishjfia§ ysiaàßhdj lshk frda. ;;ajh md,kh lsÍug yÿkajd ÿka WmlrKhla

mqreIfhla idudkfhka iqrdka;hg m;a ù tys Wmßu i;=g ;;amr 22la mqrd ;sî wjidk jk w;r .eyekshlf.a th ;;amr 18 la muK fjkjd'

ie,aÈß fld, j, ;sfhkjd ndrostenene lshk úgñka wvx.= ldu j¾Ol ixfhda.hla' ta ;=,ska msßñ YÍrfha oyäh tlal androstenene msg lrkak .kakjd' ta úg ldka;dfjda wdl¾Ykh fjkak .kakjd' f.dvla msßñ spray j¾. fikaÜ j¾. yokak androstenene fhdod .kakjd

idudkh mqreIfhl=g Èkl§ m%dKj;a ùï 11la muK fjkjd

fydo ,sx.sl ðú;hla ;=,ska Tng fydo kskaola ,efnk w;r udkisl wd;;sfhka yd wê reêr mSvkfhka ñfokak wjia:djla ,efnkjd

mqreI ,s.=j m%dKj;a fkdú ;sfnk wjia:djl§ idudkH È. jkqfha w.,a 3'89 ls

l%sia;= mq¾j 1850 § Bðma;a;= cd;slhka úiska lsnq,a u, my .eí .ekSï je,elaùu ioyd fhdod f.k ;sfhkjd

iqrdka;hl§ yojf;a iamkaOk fõ.h 140-180 jdrhla .kakjd

mqreIfhla idudkHfhka ;u ðú; ld,h ;=, Yql%dkq .eÆï 14la muK ksIamdokh lrkjd


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය