HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

HOT NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


újdyfhka miqj we;s lr.; yels ,sx.sl jdis 5la

1' ld¾hnyq, iudc jgmsgdjla ;=, ðj;ajk wm Èkfha rdcldß ksudfldg Tyq fyda weh ksjig meñfKkq ,nkafka fjfyilrjQ Èkfha we;s jevlghq;= ish,a, ksulrñka ksoyia yqiaula .ekSugh' fï w;ßka msßñhd muKla rdcldß j, ksr; fõ kï Tyq ksjig meñfKk úg ;u ìßof.ka ,efnk WKqiqï ydÿjla ;=,ska
Tnf.a

Èkfha jehù .sh Yla;sh kej; h;d ;;ajhg meñfKkq we;'


2' fuys§ b;d jeo.;ajk ldrKhla kï fofokdu w;r we;sjk wdl¾IKh yd wdorfha Woafõ.h jeäjkq we;' tu fya;=j ksid fofokdgu fkdoekqj;aju ,sx.sl ixi¾.h we;sfõ'

3' ffjoH u;hg wkqj ieu meh 24lgu jrla mqreI m%ckk moao;sh ;=, biag%cka yd fgiafgdaiagrka keue;s mqreI fydafudakh ksmofjk neúka y!o jdyskS j, j¾Okg fnfyúka Wojq jk w;r mqria:s .%ka:s wdY%s; ms<sldjkaf.ka wdrlaIdj i,id §u iy wia:s leã ì§ hdfï m%jk;djfhka YÍrh wdrlaId lrkq ,nhs'

4' ,sx.sl ixi¾.fha fhfok wjia:dfõ§ fofokd w;r we;sjk YdÍßl l%shdldrlï ,sx.sl ld¾hlaIu;djh ksidu le,ß odykh ieu meh n.hlgu jrla 144 jvd jk w;r YÍr WIaK;ajh jeäjkjd;a iu. le,ß oykh wdikak jYfhka ;j;a 30lska muK jeäjkjd we;'

5' rdcldß lghq;=j, we;sjk fjfyi;a iu. hï wdldrhlska ,sx.slj tl;=ùug Tn ue,s lula lula olajkq we;' th tfia lsÍfuka je,ls isákak ieuúgu wukdmfhka yd wffO¾h ùulska f;drj Okd;aulj ixi¾.fha fhfokak fï ;=,ska Tng b;d iqjodhl .eUqre kskaolao f.k tkq we;'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය