HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Hot News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


fl,af,d fiÜ lr.;a;du fld,af,d úÈk jo iy fl,af,d bkak fld,a,kag fjk mdvq 

;reKhka jeä wjodkhla olajkafka;reKshka fjkqfjks'fld,af,lag fl,af,la $fmïj;shla fyda lSm fofkla isàu fndfyda ;reKhka ;uka ms,sno wê ;lafiare lsÍug ;rï idOlhls'kuq;a fï smsfhka miq th tfia fkdjkq wkqudkh'

Tfí Ôú;hg .eyeKq ,ufhla fmïj;shla f,i tla jkjd lshkafka u Tnf.a ksoyi wyqrd .ekSula';reK ld,fha msßñfhl= jYfhka fuh udkislj wmyiq;djhg m;a
lrjkakla'ino;djl isák ;reKhka we;a;gu fydo ;sr rplhka fukau kÆjka'ukao Tjqkag ks;ru l;d f.;Sug r.mEug isÿ jk ksid'
tfukau ;reKhka Okj;a ys.kakka njg m;a lrkafkao fl,a,ka úisks';u fmïj;sh fjkqfjka ;E.s .ekSu"Èkm;d l;d lsÍug ish .kka cx.u ÿrl;k ÍpdÊ lsÍu"fYdmska lsÍug idmamQ ixlS¾‍K mqrd hdu ;reKhkaf.a miqkaì ysia lrjkakla'


óg wu;rj ? t,s fjk ;=re fidank l;d weiSu"sms lsÍu" ld,h uqo,a ish,a, úkdY lrjhs'tmuKla fkdj hï hï wjia;d j,§ ish fmïj;shf.a wcQ; ñ;=ß‍hka mskùugo Tng isÿjk jdr wkka;h'

fmkqfuka iqrEmS ;reKshl ÿgq  úg weh foi ne,Su úysÆjg fyda b.s lsÍu ;reKhkaf.a iajNdjh'kuq;a fmïj;shla isáhÈ tfia lsÍu wk;=rlg w; jekSula nÿh'

;reKfhl=g ;kslvj isàfï§ fmkqu .ek t;rï jo úh hq;= fkdjqko fmïj;shla isáh§ ;ukag ßis ú,dis;djla lsÍfï ksoyio weysÍ hhs'we;a;gu ;kslvfhl= kï ksoyfi ñ;=rka weiqre lsÍug .uka ìuka hdug ld,h"ksoyi"uqo,a ish,a, b;sß fõ'wïud yer Tjqka je,elaùug fjk wh ke;'kuq;a fmïj;shla fyda lSmhla we;s ;reKfhl= kï we;a;gu wirK isrlrefjl=gu iudkh'

fï  l=ula lSj; fl,af,la isàfïo jdis ke;=jdu fkdfõ'tjd .ek miqjg l;d lruq'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය