HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Shashee Weerawansa @ FCID  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


rks,a yokafka fldfydu yß udj fldgq lrkakhs rks,af.a ta wdYdjg ;j f.dvla wh Wojq lrkjd'' Video

;u ìß|f.ka wo Èk uQ,H wmrdO fldÜGdifha ks,OdÍka m‍%Yaklr isáfha ;uka weu;sjrhl= ùug fmr ñ,§ .;a bvula ms<sn|j nj;a l=ula fyda jrola mg,jd ;uka kS;sfha yekg fldgqlr .ekSug w.ue;s rks,a úC%uisxy uy;d W;aidy lrk nj;a cd;sl ksoyia fmruqfKa kdhl" md¾,sfïka;= uka;‍%S úu,a ùrjxY uy;d fmkajd ÿkafkah'


wo Èk úu,a ùrjxY uy;df.a ìß| jk YIS ùrjxY uy;añh fld,a¨msáfha ld,aú,a fmfofia msysá uQ,H wmrdO fldÜGdihg le|jd ;sìKs' WoEik 9'30g m‍%Yak lsÍï werUqKq w;r th wjika jQfha iji 3'30g muKh' m‍%Yak lsÍï wjika lsÍfuka miq uQ,H wmrdO fldÜGdifhka YIS ùrjxY uy;añh iu. msgj hk fudfydf;a tys iaj isá udOHfõ§ka fj; woyia oelajQ úu,a ùrjxY uy;d fufia mejiSh'

‘uu weu;sjrhl= f,i uqo,a Wmh,d foam< tla ia lr,d ;sfhkjdo" bvï ñ,§ f.k ;sfhkjdo lsh,d n,kak uf.a ìß|g wo fï uQ,H wmrdO fldÜGdihg meñfKk f,i okajd ;snqKd' wod< bvï uu weu;sjrhl= ùug fmr wr.;a;= tajd' uu weu;sjrhl= ùug fmr .;a;= tlla mokï lrf.k wykjd" ‘weu;sjrhl= fj,d wh:d Okh Wmh,do fïjd ñ,§ .;af;a@’ lsh,d' fïl ;uhs we;a; l;dj'

wo  ´fka fudlla yß mg,j,d fldfyduo wms fldgq lrkafka lsh,d n,kak' tal ;uhs úC%uisxy uy;a;hdf.a wdYdj' ta wdYdj ika;¾mKhlr fokak fndfyda fokd W;aidy lrkjd' wms tajdg fkdìhj uqyqK fokjd' fï meñKs,a, f.dkqlr we;af;a" ‘ÿIK u¾ok lñgqj’ lsh,d w.ue;s;=ud m;a lr,d ;sfnk lñgqjlska' ta lñgqfõ wkqr Èidkdhl uy;a;hdf.a ksfhdað;hl=;a bkakjd’Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය