HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Lanka  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


fcdaka ndia,d bÈßfha folg keuqKq ffu;%S,d wfußldjg .=jka m:hla iys; l|jqrla ryfiu fohs

brKú, fyda ;%sl=Kdu,h hk m%foaY foflka tll weußldkq wdrlaIl wxYhg wh;a .=jka m:hla iys; l|jqrla ,nd §u i|yd Y%S ,xld rch fï jk úg ryis.; wkaoñka lghq;= iQodkï lrñka isàk nj jd¾;d fõ'
NQñh ksYaÑ;j ;yjqre lr fkd.;a;o fuhska n,dfmdfrd;a;= jkafka ol=Kq wdishdj ;=, weußldkq hqO n,h jHdma; lsÍuhs'


fï ioyd ffu;%Smd, isßfiak ckm;s yd w.%dud;H rks,a úl%uisxy iu. rdcH;dka;%sl uÜgfï idlÉPd lr ;sfnk w;r tys m%:sm,hla f,i wußldkq ckm;s nerla Tndud ,xldfõ ixpdrhl ksr; úugo iqodkñka isák nj jd¾;d fõ'

miq.sh ckdêm;sjrK iufhaÈ weußldj Y%S,xldfõ wdKavq fmr,shg fl,skau weußldkq rdcH ueÈy;a úfï ryi fï nj oeka wkdjrK ú ;sfí'miq.shod  weußldfõ rdcH f,alï fcdaka flÍ,d ,xldfõ rjqï .eiqfõ kslug fkdjk nj oeka meyeÈ,sh'hymd,kh hkq fnÿïjd§kag"cd;Hka;rhg  lmamï foka lKavdhula nj wm wjia:d .KkdjlÈ wkjrKh l,d'miq.sh ld,isudfõ úfoaY wud;H ux., iurúr,d fldÆ .egjq wrf.k weußldfõ fydg,a j,g  ú lf,a fudkjdo hkak oeka b;d meyeÈ,sh'

fï rg folâ lsßu ioyd  cd;Hka;r n,fj. uyskao rdcmlaI ysgmq ckm;s mrdch lsßug W;aiy orK njg f.jqkq jir .Kkdjla fï rfÜ foaYfma%óyq lE fudr È lshoaÈ we;eï .jmd,lhskag th úys¿jla njg m;aúh'kuq;a oeka wfußldkq ldrfhda t,smsgu miq.shod ms<s.;a;d'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය