HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Lanka Hot News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


rdð; lshkafka úYajdih lrkak mqÆjka ukqiaifhla fkdfõ rks,af.a úYajdih;a Nx. fj,d

ldka;djka wk;=f¾'' W;=ßka yuqodj bj;a l, hq;=hs'' – ú.afkaIajrka" fcdaka wu;=x. udOH yuqjl''

ysgmq ckdêm;s uyskaog ia;=;shs'' weu;s nÈhq§ka hymd,khg tfrysj w;aika tl;= lrhs''
Video


rdð; lshkafka úYajdih lrkak mqÆjka ukqiaifhla fkdfõ rks,af.a úYajdih;a Nx. fj,d
rks,a úC%uisxy uy;dg tfrysj bÈßm;a ù we;s úYajdi Nx. fhdackdjg w;aika ;enQ ue;s weue;sjreka 35 fokl= ish w;aika b,a,d wialr.ekSug iQodkï njg rdð; fiakdr;ak l, m%ldYh ms<s.kakg ;rï ;uka fudvfhl= fkdjk nj w.%dud;H rks,a úl%uisxy mjid ;sfí'
úYajdi Nx.h iïnkaOfhka idlÉPd lsßu ioyd wr,sh.y ukaÈrfha tcdm m%n,h yuqjq wjia:dfõ rks,a úl%uisxy mjid we;af;a fuu m%ldYh rdð;f.a l=uka;%Kfhu fldgila njhs'

úYajdi Nx.hg md¾,sfïka;=j ;=, uqyqKÈ th mrdch lsßu yryd uyd ue;sjrKfha by, ch.%yKhla ,nd.; yels nj;a ikaOdk uka;%sjreka 35lg jeä msßila bka bj;a úug iqodkï nj rdð; m%ldY l, nj mlaI m%n,hka lsysm fofkl=u mjid ;sfí'

tysÈ rks,a lshd we;af;a''''Tl''' ikaOdkfha l=uka;%Khla '''fudlo rdð; lshkafka úiajdih lrkak mqÆjka ukqiaifhla fkfõ''''wka;sug Pkafog .shdu uu mrdo fjhs''''Bg miafia Th,d ug .y,d mkakhs ^iskdfiñka&

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

ldka;djka wk;=f¾'' W;=ßka yuqodj bj;a l, hq;=hs'' – ú.afkaIajrka" fcdaka wu;=x. udOH yuqjl''


W;=f¾ r|ú isák yuqodj jydu bj;a úh hq;= n W;=re m<d;a uy weu;s iS'ù' ú.afkaIajrka uy;d mjihs'

yuqodj W;=f¾ r|jd isàu ksid ldka;djkaf.a wdrlaIdj ke;s úh yels nj;a" uoHidr Ndú;h yd fnodyeÍu jeä úh yels nj;a uy weu;sjrhd lshd isáfhah'

fld<U§ udOH wu;ñka Tyq fufia lshoa§ tu udOH yuqfõu hymd,k wdKavqfõ uyck iduh ms<sn| weu;s fcdka wur;=x.o úh'
DDDDDDDDDDD
ysgmq ckdêm;s uyskaog ia;=;shs'' weu;s nÈhq§ka hymd,khg tfrysj w;aika tl;= lrhs'' Video

ukakdrï m‍%foaYhg iduh Wod lsÍu iïnkaOfhka ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;dg ia;=;sjka; jk nj l¾udka; yd jdKsc wud;H ßIdâ nÈhq§ka uy;d mjihs'

Tyq fï nj lshd isáfha ukakdru" ußÉÑlÜá .ïudkh uqia,sï .ïudkhla njg ;yjqre lrk f,i b,a,d w;aika ,nd .ekSfï jevigyklg tla fjñks'

tu m‍%foaYh lsisÿ oekqj;a lsÍulska f;drj le,Eno m%foaY f,i .eiÜ lr we;s nj;a th jerÈ jevla nj;a weu;sjrhd lshd isáfhah'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය