HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Lanka Hot News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


fmd,sishg .,a .id urK nj lS  ඞී'ù' Wmq,a cqks 10 olajd ßudkaâ 

ldlm,a,sfha fndaïnhla - ksYal%Sh lsÍug tia'à
't*a' thsfmd,sishg .,a .id urK nj lS  ඞී'ù' Wmq,a cqks 10 olajd ßudkaâ

fmd,sia wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j úiska ol=Kq m<d;a iNd wud;H ã'ù' Wmq,a uy;d w;awvx.=jg f.k wêlrKh úiska ,nk 10 jk Èk olajd rla‍Is; nkaOkd.dr.; lr we;'

fmd,sia uQ,H wmrdO fldÜGdifha ks,OdÍkag bÈßfha§ uyskao wdKavqjla hgf;a .,a .id urk njg Tyq úiska l, m‍%ldYhla iïnkaOfhka wo Èkfha Tyqf.ka m‍%YaK lsÍfuka wk;=rej w;awvx.=jg f.k ;sfí'


ldlm,a,sfha fndaïnhla & ksYal%Sh lsÍug tia'à't*a' ths

udoïfma & ldlalm,a,sh & fougmsáh m%foaYfha ksjilg t,a, l< w;afndaïnh ksIal%sh lsÍu i|yd fmd,sia úfYaI ld¾h n,ldfha ks,Odßka fhdojd ;sfnkjd' fmd,sish i|yka lf<a Bfha rd;%S 11' 20g muK h;=remeÈhlska meñKs mqoa.,fhl= fuu w;afndaïn m%ydrh tu ksjig t,a, fldg m,df.dia ;snQ njhs' miqj ksfjia ysñhd fmd,sia yÈis weu;=ï wxYhg ,ndÿka f;dr;=rlg wkqjhs fmd,sia mÍlaIK wdrïN lf<a' úfoaY rgl ksIamdokh lr we;s fuu w;afndaïnfha wdrlaIl wÛq, bj;a lr ;snQ kuq;a th mqmqrd f.dia ;snqfKa keye' fmd,sish i|yka lf<a w;afndaïnh mqmqrd .sfha kï úYd, ydkshla isÿùfï yelshdj mej;s njhs' fndaïnh t,a, lr m,d.sh mqoa.,hd iïnkaOfhka fmd,sish mÍlaIK wdrïN lr ;sfnkjd'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය