HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

D.V. Upul’s statement is a threat to Police  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot news n,kak wmfj; tkak


fmd,Sishg .,a .ik
m%ldYhg jerÈlre
jqfKd;a jir 7la ysf¾


uyskao rdcmlaI uy;d w.ue;s jQ jydu fmd,sia uq,H wmrdO úu¾IK fldÜGdifha ks,Odßka we;=¿ fiiq wh .,a .id urd ouk njg ol=Kq m<d;a wud;H ã' ù' Wmq,a l< m%ldYh ms<sn|j fmd,siam;s Wmfoiska úu¾Ykhla wdrïN l< nj fmd,sia udOH m%ldYl iyldr fmd,sia wêldß rejka .=Kfialr uy;d mejish'


zzwms fï m%ldYh b;du ms<sl=f,ka hq;=j fy,d olskjd' Tyq l< Nhdkl m%ldYhg oKavkS;s ix.%yfha 486 fjks j.ka;sh hgf;a jir 7l isrovqjula ,eìh yelshs' Bg wu;rj rdcH fiajlhkag urKsh ;¾ck isÿlsÍu jeks ;j;a lreKq wkqj Tyqg Wmßu ovqjula ,nd fokak mq¿jka'ZZ

m<d;a wud;H ä ù Wmq,a uy;d tu m%ldYh l< wjia:dfõ md¾,sïka;= uka;%S kdu,a rdcmlaI uy;do fõÈldfõ isá nj jd¾;d úh'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය