HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Dr. dayan jayathilaka  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


hymd,lfhda rg fnok yeá ohdka uq, isg w.gu lshhs' VIDEO

uyskao mkai,a hkjg rÜgq úreoaohs'' Tyq oeka l, hq;af;a f.org ù mla‍Ihg Wmfoia §uhs ysreKsld lshhs

uyskao w.ue;s jqfKd;a ffu;‍%S urd kej; ckdêm;s fjkjduhs'' rkacka rdukdhl lshhs  VIDEO

je|,d lshkakï pkao%sld fkdafka Y‍%S,ksmh lvd tcdmhg mdjd fokak tmd ä,dka VIDEOhymd,lfhda rg fnok yeá ohdka uq, isg w.gu lshhs' VIDEO

hymd,kfhka rg fnfok yeá wdpd¾h ohdka ch;s,l uy;d fld<U§ úoaj;a iuq¿jla wu;ñka fy<s lf,a fufiah'


uyskao mkai,a hkjg rÜgq úreoaohs'' Tyq oeka l, hq;af;a f.org ù mla‍Ihg Wmfoia §uhs ysreKsld lshhs

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d mkai,a hdu iïnkaOfhka ck;dj úfrdaOh m, lrk nj niakdysr m<d;a iNd uka;‍%SkS ysKsld fma‍%upkao% fukúh mjihs'

fld,U§ udOh yuqjla wu;ñka weh lshd isáfha ysgmq ckdêm;sjrhd oeka l, hq;af;a mkai,a .dfka hdu fkdj mla‍Ihg Wmfoia §u njhs'

‘ckdêm;sjrKhlska mrdchg m;aj f.or .sh tlu ckdêm;s jk uyskao rdcmlaI uy;d ksid w.ue;slu b,a,Su iodpdrd;aul kE' rdcmlaI uy;d oeka l< hq;af;a wfma mlaIfha wkqYdiljrfhl= f,i wm lghq;= lsÍfï§ isÿjk wvqmdvqlï ms<snoj fidhd n,d tajd ksjeÈ lr .ekSug Wmfoia ,nd §uhs' ysgmq ckdêm;sjrhd mkai,a .dfKa hkjgj;a ck;dj úreoaOlï mdkjd’ hhso weh tys§ jeäÿrg;a lshd isáhdh'

uyskao w.ue;s jqfKd;a ffu;‍%S urd kej; ckdêm;s fjkjduhs'' rkacka rdukdhl lshhs  VIDEO

uyskao rdcmla‍I uy;d w.ue;s jqjfyd;a ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d urd oud kej; ckdêm;s jk nj mYq ksfhdacH weu;s rkacka rdukdhl uy;d isßfld; mla‍I uQ,ia:dkfha§ udOH yuqjla wu;ñka lshd isáfhah'je|,d lshkakï pkao%sld fkdafka Y‍%S,ksmh lvd tcdmhg mdjd fokak tmd ä,dka VIDEO

Y‍%s,ksmh folv lr tcdmhg mdjd fokak tmd hhs ysgmq ckdêm;sks pkao%sldf.ka je|,d b,a,d isák nj md¾,sfïka;= uka;‍%S ä,dka fmf¾rd uy;d mjihs'

ta uy;d fufia lshd isáfha fld,U§ mej;s udOH yuqjla wu;ñks'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය