HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Dead Body Found Inside A Threewheel at Wattala (Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago


fnfí fld,af,da meojQ ;%Sù,rfha
f,a fmrdf.k jeà isá
;reKfhl=f.a u<isrerla


Bfha iji j;a;, m,a,shj;a; md,u wi,§ fõ.fhka l,n,fhka wd ;%Sfrdao r:hla ;j;a ;%Sfrdao r: foll .eà wk;=rla isÿjqKd' tu wjia:dfõ fmr<S .sh ;%Sfrdao r:h kej; fl,ska lr yß.iaidf.k tys isá wh m<dhkakg W;aidy l<d'


idudkHfhka wk;=rla isÿjQ úg fomd¾Yajh w,dNh .ek l;sldjla we;s lr.kakd kuq;a ieliys; f,i fuu r:h m<dhkakg jQ ksid wjg m%foaYjdiSkao tlaù tu r:h kj;d tys isáh wh t<shg .;a;d'
tu wjia:dfõ wjg isáhjqka mqÿuhg m;alrñka f,a .,k ;=jd, iys; ;sfofkl= ta we;=f<a .uka lrñka isá w;r
bka tla wfhl= ñhf.dia wfkla fofokd ;=jd, iys;j isáhd'
fmd,sish ueÈy;aù tu wjia:dfõ ;%sfrdao r:fha wêl f,i îu;aj isá ;=jd,lrejka fofokd rd.u frday,g msg;alr hjd we;s w;r ñhf.dia isák

;eke;a;d .eko mÍlaIK wdrïN l<d'
ye|, mS%;smqr uqyqÿ m%foaYfha Èh kE ;reKhska ;sfofkl= fï wdldrhg .uka lr we;s nj uQ,sl mÍlaIK j,§ wkdjrKhù ;sfnkjd'

wêl f,i ìu;aj ;%sfrdao r:hlska wdmiq tñka isáh§ tu ;%sfrdao r:h uq,skau ye|, m,a,shj;a; m,a,sh m%foaYfha§ fmr<S we;'
;%sfrdao r:h meojq whg nrm;< ;=jd,ù  fyda ñhf.dia we;af;a tu wjia:dfõh'
wfkla fofokd Tyqo kxjdf.k tla wfhl= ;%Sfrdao r:h mojñka j;a;, foig tñka isáh§ ;%sfrdao r:h kej; m,a,shj;a; md,u wi,§ ;j;a ;%sfrdao r: foll .eà
fojk wk;=r isÿj we;s w;r tu wjia:dfõ r:h fmr<S we;' tu ia:dkfha§ ;=jd, fofokd kej;;a ;%s frdao r:h mK.kajdf.k bÈßhg hkakg l< W;aidyh uyckhd úiska kj;d fmd,sishg Tjqka fhduq lr we;'

Bfha ^31& miajre 3'00 g muK fuu wk;=r isÿù ;snqKs'
ñhf.dia we;af;a ið;a wfYdala kue;s 32 yeúßÈ wfhls' widOHj frday,a .;lr we;af;a tlu mjqf,a fidfydhqrka jQ i;disjï i;sYa l=udr ^24& iy i;disjï ÈfkaIa l=udr ^28& hk fofokdh'
ñhf.dia we;s ið;a wfYdala kue;s mqoa.,hd hlv lïy,l fiajh l< wfhls'
ysig nrm;< ;=jd, isÿùfuka Tyqf.a urKh isÿù we;'
bÈß fmd,sia mÍlaIK l%shd;aulh'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය