HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Dead Body Found in Thurstan College Swimming Pool  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
ojfia fydou Hot news n,kak wmfj; tkak

;¾iagka mQ,a tfla
wdÈ isiqjl=f.a u< isrerla

fld<U ;¾iagka úÿyf,a msyskqï ;gdlh ;=< ;sî mqoa.,fhl=f.a isrerla wo ^03& WoEik fidhd f.k ;sfnkjd'
tu mqoa.,hd ;gdlhg tkakg we;af;a Bfha rd;%sfha úh yels njg ielflfrk w;r yuqjk wjia:dfõ Tyq ñhf.dia isáhd'
jhi wjqreÿ 50 l muK jk mqoa.,fhl= nj uq,skawkqudk l< w;r fï .ek l=re÷j;a; fmd,sish isÿ l< úu¾Ykj,§ Tyq tu úÿyf,au wdÈ isiqfjl=
nj fidhdf.k we;'

Tyqf.a u< isrer yuqjQ nj kdúkak rcuydúydr mdf¾ Tyqf.a ksjeishkag ±kqï § we;s w;r Tyq fï wdldrhg úÿyf,a§ ñhf.dia ;snqKdo ke;fyd;a fjk;a ia"dkhl ñhf.dia fu;ekg oudf.dia ;sfno hkak ;ju

m%fya<sldjlaj mj;S'

msyskqï ;gdlh Ndr mqoa.,hska rd;%S ld,fha tys isÿjk oE .ek wmÍlaIdldÍj isáhdo hkak .eko fmd,sish úuis,su;aj isák w;r Tyq ;dgdlfha isá wjia:dfõ lsisfjl= fyda ta .ek fkd±k isàu wod< wxYj, fkdie,ls,a, ksid isÿj we;s njo jd¾;dfjkjd' u< isrer yuqj we;af;a WoEik mdi,a jevlghq;= wdrïN lsÍug ál fõ,djlg fmrhs'

fmd,sish isoaêh ms<sn| jeäÿr mÍlaIIK isÿ lrkq ,nhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය