HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Ayurvedic Medicated Milk Bath  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


fudllao fï lsß nd;a @

wdhq¾fõofha laISr f,i y÷kajkafka lsß j¾.hs' wE; w;S;fha isg lsß T!IOhla f,i fhdod.;a wjia:d nyq,hs' tmuKla fkdj rEm,djKH lghq;=j, § fmrÈ. rgj, fukau wmrÈ. rgj,;a lsß nyq,j Ndú; ù we;' wog;a wdydrhla" T!IOhla" rEm,djKH m%;sldrhla" f,i lsß Wmfhda.Slr .kafka fuys we;s
iqúfYaIS fmdaIl .=Kh ksihs'

 t<lsß" wdhq¾fõofha olajk mßÈ isis,a" uDÿ" jvd nr m%;sYla;sh j¾Okh l< yels" jhig hdu yd f,vfrda. md,kh l< yels uy.= T!IOhla f,ihs' wdhq¾fõofha lsß Wmfhda.S lrf.k wNHka;r m%;sldr fukau ndysr m%;sldr o isÿ lrhs' ndysr m%;sldr w;r laISr Odrd kjr lsYs lsß iakdk m%;sldr wo f,dalfha nyq,j isÿ flfrhs'
- laISr Odrd
t<lsß muKla fyda fjk;a T!IO wjYH mßÈ ñY%lr ieliQ lsß ^laISr lidh& Odrdjla f,i YÍrhg j;a lrhs'

- kjr lsYs
t<lsß yd lIdh tlafldg ieliQ lsßn;a fhdodf.k idod.;a fmdÜgks Ndú;fhka YÍrh ;jkq ,efí'

- laIsr iakdkh
fuys§ c, ;gdlhlg t<lsß muKla fyda fjk;a iqÿiq T!IO j¾. ñY%lr frda.shdj tys úkdä 30 la 40 la muK .s,ajd ;nhs'
wjYH;djh wkqj fuu m%;sldrhg fmr f;,a iïndykh" l=vq j¾. u.ska YÍr iïndykh jeks m%;sldrj,g wk;=rej fuu iakdkh isÿ lrhs'

- fujeks lISr m%;sldrj,ska ,nd.; yels m%fhdack
lsß hkq fyd| fmdaIlhla' tksid wxYNd. uIa;sIal" wd>d; jeks iakdhq frda.j,§ iakdhq fmdaIKhlr h<s mK .ekaùfï ;¾ck m%;sldr f,i fhdod .kshs'

tfukau lsßj, we;s úgñka" Lksc ,jK jeks fmdaIl ksid iug jvd .=Kodhlhs'

fuu .=K u.ska ifï ffi, fmdaIKhlr iug f;;ukh ,nd fohs'

úh<Su" ÿr,d /,s jeàu j<lajhs' ÿ¾j¾K;d bj;alr ifï meyeh j¾Okh lsÍu i|yd o fuu m%;sldr fhdod .kshs' lsß YS; .=Kh iys; ksid YÍrhg b;d fyd| ieye,aÆ njla ,ndfohs'

fï iu. wefrdaud m%;sldr ixfhda. lsÍfuka ldhslj yd udkislj;a ieye,aÆ nj ,ndfohs'

fuh w;S;fha la,sfhdameÜrd jeks rEm rdðkshka mjd ;u rej ,iaik mj;ajd .ekSug Ndú; l< b;d úoHdkql+, id¾:l m%;sldrhls'

wo f,dalfha frday,aj, fukau ixpdrl lafIa;%fha;a rEm,djKH lghq;=j,§ yd frda.hg m%;sldr isÿ lsÍug Ndú; lrk l%uhla ù ;sfnhs'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය