HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Avocado-derived molecule attacks leukemia at its roots  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


w,s fmar reêr ms<sldjg jeg n¢hs

w,s.egfmarj, we;s fïoh f,a ms<sldjg Èj Tiqjla nj lekvdfõ m¾fhaIlfhda msßila lsh;s' tys we;s wKql fya;=fjka ,shqflañhd ys ialkaO ffi, u¾Okh jk nj o Tjqyq fmkajd fo;s'

,shqflañhd frda.h yd iïnkaO ialkaO ffi, u¾Okh i|yd f,dalfha oekg fidhdf.k we;af;a b;du;a iaj,am T!IO m%udKhls' m¾fhaIlhka fmkajdfokafka
w,s.egfmar u.ska ,shqflañhd frda.skaf.a ðú; wfmalaIdj by< oeñh yels njhs'
 

,shqflañhdj hkq udrdka;sl frda.S ;;a;ajhls' fi!LH iïmkak whf.a weg ñÿÆ j, ksmojk ialkaO ffi, jeã miqj r;= reêr ffi," mÜáld iy iqÿ reêr ffi, njg m;afõ' kuq;a ,shqflañhd frda.skaf.a fuu l%shdj,sh ksis f,i isÿjkafka ke;' tu.ska r;= reêr ffi, ksmoúu fjkqjg widudkH ,shqflañhd ffi, ksmofõ'

fïjd fkdfïre ffi, jk jk neúka idudkH reêr ffi, f,i l%shd lsÍug fkdyels fjhs'

m¾fhaIlhka fmkajdfokafka w,s.egfmar fïofha wKqj, we;s wefjdláka î u.ska fuu wys;lr keje;aùug yelshdj ,efnk njhs' tu.ska ialkaO ffi, fi!LH iïmkakj reêr ffi, f,i jeãu isÿlrhs'

m¾fhaIK m%Odks f,i fjdag¾Æ úYaj úoHd,fha uydpd¾h fmda,a iame.ak=f,da l%shdlrhs

kj T!IOh ,shd mÈxÑ lsÍfï lghq;= oekgu;a wdrïN ler we;ehs o uydpd¾h fmd,a uy;d úfoia udOHhg lSfõh' th oekgu;a m<uq wÈhf¾ idhksl w;ayodne,sï i|yd fhduqler we;'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය