HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Wimal Redefines Fonseka's Arrest Incident  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

ir;a f*dkafiald w;awvx.=jg .;af;
uyskao oekqj;aj fkfï
ud;a úreoaO jqKd

miq.sh uyskao rdcmlaI rch msysgqjd Èk lsysmhlska m%;sjd§ wfmalaIl f,i ;r. l< ir;a f*dkafiald uy;d /iaùul isá wjia:dfõ weof.k f.dia w;awvx.=jg m;alsÍu foaYmd,k lafIa;%fha oreKq m,s.ekSula f,i ;ju;a l:dfjk wdkafoda,kd;aul isoaêhls'
ta isoaêh iïnkaOfhka fï;dla fkdl< nj lshk fy<sorõjla md¾,sfïka;= uka;%S úu,a ùrjxY Bfha rEmjdyskS ixjdo jevigyklg tlafjñka

lshd isáhd'
forK 360 jevigyfka§ úu,a ùrjxY fufia lshd isáhd'
zir;a f*dkafialdg wod< w;awvx.=jg .ekSu isÿjkafka idudkH kS;sh hgf;a fkfuhs hqo yuqod kS;sh hgf;a'
hqoyuqodfõ isáh§ foaYmd,kh l<d lshk fpdaokdj ;uhs t;=ug t,a, jqfka' tfyu ke;sj fmd,sia wmrdO fldÜGdihla lsh, tlla yo,d talg lsh, fukak fï wh w;awvx.=jg .kak lsh,' tfyu fjÉp

tlla fkfuhs' hqo yuqod kS;shg ñila foaYmd,k ovhug fjÉp fohla fkfï'

ta w;ru ljodj;a ux fkdlshmq fohla lshkakï'' fm!oa.,slju ta wjia:dfõ§ fjÉp fohla'' ysgmq ckdêm;s;=ud uf.ka weyqjd''fukak fufyu fohla fjkak hkjd'' lsh, fï fj,dj b;du wjxlju uu lshkafk'' uu lsõj fjkak fokak tmd lsh,''

ta ksid ir;a f*dkafialdf.a isoaêh iïnkaOfhka ;uqkakdkafi,d l:dlrk úÈfh m%Yakhla ug kE' tafl uu fm!oa.,slj ksjerÈhs lshk u;fh b|, ;shkj'

yenehs wmg md,kh lrkak neß ;;ajhla ;snqKd' fudlo hqo yuqodfj kS;sh wmg md,kh lsÍu iSñ;hs' fldfydujqK;a miq ld,fha Th lshk ir;a f*dkafialdg ta mjqf,a whf.a b,a,Su u; iuyr isú,a whs;sjdislï ,ndfokafk;a Th ysgmq ckdêm;sf.kau ;uhs'Z

tu m%ldYfha ùäfhdaj my;skaRecent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය