HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Wilpattu destruction  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, GossipLanka, Hiru tv

ú,am;a;= jk úkdYh Wvq .=jfka isg fmfkk whqre oelafjk ùäfhdajla ksl=;afjhs - Hiru Gossip Exclusive

kej; mÈxÑlsÍïj,g uqjdfjñka ú,am;a;= W;=re wNh NQñfha fldgila iy l,awdre jk m%foaYfha isÿlr we;s jk ixydrh ms<snoj ysre CIA  miq.sh Èk lsysmh mqrd f;dr;=re fy<s lf<a o¾Yk idlaIso iys;jhs' tu fy<sorõj;a iu. ú,am;a;=fõ isÿjk jk úkdYh flfrys rg;=< ks¾udKh jQfha oejeka; cku;hla'


ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;do ú,am;a;=j wjg isÿjk jkúkdYh kj;d oeóug wod< ksfhda.hla ksl=;a lf<a wod< isoaêh iïnkaOfhka jd¾;djlao ,nd fok f,i mßir n,OdÍka oekqj;a lrñka'

ysre CIA yryd fy<s l< fuu jk úkdYh ms<sn| Bg iDcq odhl;ajh oelajQ ßIdâ nÈhq§ka wud;Hjrhd wod< .egÆj fjk;a u.lg fhduq lsÍugo W;aidy .;a;d'

flfia fj;;a ú,am;a;=j wjg jk ixydrh ms<snoj ckdêm;sjrhdg jd¾;djla ,nd §fuka wk;=rej uyje,s ixj¾Ok yd mßir wud;HdxYfha f,alï ksyd,a rEmisxy uy;d we;=¿ ks,OdÍka msßi udOH yuqjla le|jd ;snqKd'

udOH yuqj mj;ajk f;lau  fuu kej; mÈxÑlsßï kS;Hdkql+, l%shdj,shla wkqj isÿlr we;s nj mqk mqkd mjid isá ukakdrï Èia;%sla f,alïjrhd we;=¿ msßi ysre udOHfõ§kaf.a m%Yak lsÍï yuqfõ m;ajQfha oeä wiSre;djlghs'

tys§ m%:uj;djg miq.sh rcfha m%n,hkaf.a ksfhda. lsÍïj,g wkqj mßir wkmk;a W,a,x>kh lrñka kej; mÈxÑlsÍfï jHdmD;sh kS;s úfrdaëj isÿl< nj Tjqka ms<s.;a;d'

cd;sl ix> iïfï,kfha ysñjreka fuu kS;s úfrdaë kej; mÈxÑ lsÍï isÿlr ;snQ NQñfha kej; jkj.dj wdrïN lsÍu ixfÄ;j;a lrñka rela frdamkhlao isÿl<d'

wod< wjia:dfõ§ m%foaYhg oeä fmd,sia lj,a fhdod ;snqKq w;r NslaIQka jykafia,df.a meñ”u iïnkaOfhka msßila fkdikaiqkaldÍ f,i yeisfrk whqre olakg ,enqKd'

fuys iïmQ¾K ùäfhdaj my;ska krUkak''''Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය