HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Why do girls get fat after marriage?  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
újdyfhka miqj fndfyduhla ldka;djkaf.a nr jeä fjkak fya;=j fukak

Y=l%dkq lshkafk wms fkdokakd fohla fkfjhs' f,dalfha Ôjh ìysjkak;a YÍrh ;=, iu;=,s;;djh fiau fydafudakj, l%shdldÍ;ajhg;a Y=l%dkq lrkafka uy.= ldrHla'Y=l%dkq lshkak Yla;s mod¾:hla nj;a wms okakd fohla' fï lshkak hkafk Bg
yd;amiskau fjkia fohla .ek' Y=l%dKq wdydr f,i fhdod .ekSula .ek Tng lsõfjd;a" Tn mqÿu jkjd fkao@kj;u mÍlaIK j,g wkqj fidhdf.k we;s úÈyg .=Kd;aul neúka by, fohla ;uhs Y=l%dkq' ì;a;r lshkafk wdydrj,ska jeämqru fm%daàka nyq, jqkq wdydrhla'

Y=l%dkq j, we;s fm%daàkq;a ì;a;r iqÿ ufoa we;s fm%daàkq;a .=Kd;aul jYfhka iudk nj fidhdf.k ;sfnkjd' tajf.au Y=l%dkq j, we;s úgñka C" iskala" úgñka B 12" jeks úgñka j¾. fndfyduhla wka;¾.;j we;s nj m¾fhaIlhska mjikjd'

újdyfhka miqj fndfyduhla ldka;djkaf.a nr jeä ùug;a' ;rndre ùug;a fuh fya;=jla hehs úYajdi lrkjd'

kuq;a lS‍%vdlrk ldka;djkaf.ka Y=l%dKq i|yd oeä b,a¨‍ula we;sù ;sfhkafka tu.ska YÍrhg Wmßu Yla;shla ,nd fok ksihs' Y=l%dkq ñ,s,Sg¾ 100 la wdydrhg .ekSu wka lsisÿ wdydrhlska ,efnk Yla;shlg iu lrkak neß njhs mejfikafka'

ksõfhda¾la ys ksfrda.S Y=l%dKq ñ,s,Sg¾ 10 la fvd,¾ 12 lg .Kka .syska ;sfhkjd' ta wkqj wkd.;fha§ fndafjk f,v frda. fkdue;s ;reKhskag Y=l%dKq úlsŒfuka muKla jqj;a Ôj;a úh yels nj ksõfhdala ghsïia mqj;am; jd¾;d lrkjd'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය