HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

What Happens When You Drink a Cup of Coffee  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago

fldams ìõjdu msßñ weගg fjk foa


fldams mdkfhka ,o yels ;j;a m%d;syd¾hhla The Teligraph jd¾;d lrhs' Èklg fldams fldamam 2l ne.ska mdkh lsÍfuka msßñkaf.a mqreI  Yla;sh jeä jk nj bka ikd: flf¾' mqoa.,hdf.a jeä nr yd reêr mSvk wd§ mj;sk ;;ajh l=ula jqjo hyfka§
msßñhdf.a l%shdldß;aj j¾Okhg th
iu;a nj 4 000 lf.a iyNd.s;ajfhka l< wOHhkh ikd: lrhs'

fldams fkdfndk wh jd¾;d l< ,sx.sl Woaodu wl%Sh;ajh ^erective dysfunction & fldams fldamam 2 la fndk wh iïnkaOfhka 42]lska wvq nj fidhd f.k ;sfí' fldamam 3la  mdkh l<  whf.a 39]l wvqúula fmkajd ;sìK' fï n,mEu msßñkaf.a jeä nr" ia:q,;dj fyda wê reêr mSvkh jeks lreKqj,g wod< ke;s njo fglaidia iriúh l< wOHhkh fy<s lr isá' tfy;a Woaodul wl%sh;d wjodku jeä Èhjeähd frda.Ska iïnkaOfhka  fldamsj, n,mEu wvq w.hla fmkajhs'

flfia jqjo Èklg fldams fldamam 4 lg jeäfhka mdkh wk;=reodhl njg ffjoHjre wk;=re w.j;s'th wúfõls njg" lïmkhg" kskao fkdhdug yd Worfha le,öug fy;=fjhs' fï w;r ñg l,ska l< wOHhkhlska fy<sjkafka jeäysá ldka;djka tl fldams  fldamamhla muKla mdkh lsÍfuka ,sx.sl wdYla;sh by< u u.gulg ,.d lr .; yels nj fy<sù ;sfí' msßñkago jvd;a by< ldu Yla;shla we;s lrjhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය