HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Tairaupapanae tank mysterious series of events  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news

;sremamfka jefõ woaNQ; isÿùï ud,djla

Èhkdñka isá ldka;djla nodf.k j;=rg weoka .syska
l¿ meye;s iqkLhska fmkS fkdfmkS .syska

;sremamfka jejg f.dia iakdkh lsÍug .sh .ïjdiSka lsysmfofkl= úiska ÿgq yd isÿjQ widudkH isÿùï iuqodhla ms<sn|j fï jk úg jd¾;d jkjd' fuu isoaëka ksidfjka Tjqka ìhg m;aù we;s njg;a mejfikjd'


Èjd ld,fha yd rd;%S ld,fha jej wi, .ejfik msßia yg úúO Yío weiSu fukau l¿ meye;s iqkLhska tljru fmkS fkdfmkS hdu jeks isÿùïo fuys§ jd¾;d jkjd'

tf,i tla Èkla woaNQ; isÿùulg uqyqKÿka ldka;djla th iïnkaOfhka woyia oelajQfha my; mßÈhs'

‘‘uu Wfoa 10g ú;r jejg kdkak .shd' ta uxlfâ ysáfha uuhs uy;a;hhs ;j;a fokafkl=hs' uu j;=f¾ kdkd boa§ tl mdrgu flfkla weú;a udj nod.;a;d' nodf.k j;=rg weof.k hkak yeÿjd' uf.a weÛ ;ju;a .efykjd jf.a' wms tod b|kau jefjka kdkafka' t;a fï jf.a w;aoelSula ljodj;a fj,d kE' oeka jej u;la fjoaÈ;a nhhs' wjqreÿ .dKlska jefõ ì,a,la .;af;a ke;s ksid fï jf.a foaj,a fjkjd we;s lsh,hs ñksiaiq lshkafka'‘‘

;j;a wfhla Tyqf.a w;aoelSï úia;r l< whqre'''


‘‘? wgg ú;r uu kdkak .shd' jefõ lsisu flfkla ysáfha kE' wjg lvj,j;a ,hsÜ ;sífí kE' uu kd,d f.dvfjkjd;a tlalu uq¿ jeju fofork úÈhg widudkH úÈhg n,af,la Wv nqr,k yඬla weiqKd' uu tlmdrgu .eiaiqKd' gla.d,d f.or wdjd' ta yඬ fndfydu widudkHhs' uy ? 12g;a wms kd,d ;sfhkjd' fï jf.a yඬla wmsg weys,d kE''‘‘

fï ms<sn|j ;srmamfka fmd,sia ia:dkdêm;s ik;a isxf[da uy;df.ka wm úuiSula l< w;r Tyq mjikafka fuu woaNQ; isÿùu iïnkaOfhka fmd,sishg meñKs,s lsysmhlao ,eî we;s njhs' .ïjdiSka mjikafka jefõ l,d;=rlska ì,a,la f.k fkdue;s ksidfjka fuf,i woaNQ; isÿùï isÿjkq we;s njhs'

fmd,sish jeäÿrg;a mjikafka fï fya;=j ksidfjka ,nk 17jkod .ïjdiSkaf.ao iyNd.S;ajfhka hq;=j  ;sremamfka jeõ ;djq,af,a msß;a foaYkhla mj;ajd fi;am;k njhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය