HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Special News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 
iqr;dka;h ms< sld wjOdku wvqlrhs

ksrka;r iqr;dka;h mqria:s ms<sld je,£fï wjodku wvq lrk nj iólaIKhlska fy<sfjhs' msßñka ish Ôú; ld,h mqrd iqr;dka;hg m;aj Yql% ;r,h my lrkafka kï frd. wjodku fnfyúka wvq jk nj ydj¾â iriúfha
m¾fhaIlfhda ;yjqre lr;s'

tfy;a Bg fya;=j l=ulaoehs Tjqyq meyeÈ,s fkdlr;s' flfia jqjo ksrka;r
iqr;dka;fhka mqria:s .%ka:sfha ms<sld ldrl ridhk bj;a lr yßk njg óg l,ska u;hla mej;sK' ;j;a u;jdohla jqfha kj iෛ,j,g je§ug bv§u i|yd Yql%dkq  ksrka;rfhka mú;% úh hq;= njhs' fndfyda úg ms<sld njg m;a úh yels merKs iෛ, jeãula bka j<ld,hs' yd¾j¾â wOHhkhg fi!LH iïmkak msßñ 32"000la tla  lr.kq ,enqy' jir 18la th isÿ flßKs' ta wkqj wjq'40;a 49;a w;r msßñka uilg 21 j;djla iqr;dka;h <Ûd lr .ekSfuka tu ms<sld wjodku 20]lska wvqlr .; yels nj fy<s ù hhs Tjqyq wjOdrKh lr;s'

fï w;r fudkag%sh,a iriúh l<  ;j;a wOHhkhlg wkqj ldka;djka jeä ixLHdjla iuÛ ie;fmk msßñkag o fï wjodku wvqh' uilg 20lg jeä ixLHdjla iuÛ ie;msfuka wjodku 28]lska wvq lr .; yels nj Tjqyq fmkajd  fo;s' wdl%uKYS,s .eá;s wdÈho 19]lska wvqfjhs' tfy;a  n%yaupdßkag fï wjodku fo.=Khlska jeäfjhs'

mqria:s .%ka:sh hkq msßñ ryiÛ yd wdYh ^Bladder& w;r msysá .%ka:shls tys m%Odk ldßh jkafka jDIK fldaYj,ska ksmojk f¾;i iuÛ ñY%jk >k iqÿ Èhrhla ksmoùuhs' Y%l% ;r,h tys m%;sM,hls'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය