HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Shiranthi Rajapaksha  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm

Ysrka;s rdcmlaIf.a .sKqï úu¾Yk h,s werfò
w;awvx.=jg .ekSug fpdaokd f.dkq lr;s

uyck nexl=fõ iqÿje,a, YdLdfõ mj;ajdf.k .sh zisß,sh iúhz .sKqu iïnkaOfhka wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j úiska mj;ajkq ,nk úu¾Ykj, m%.;sh úuid ne,Sug isysle|ùï ,smshla heùug bÈß Èkj, lghq;= lrk nj mqoa.,hska ,shdmÈxÑ lsÍfï fomd¾;fïka;=fõ flduidßia ckrd,a wd¾'tï' tia' ir;a l=udr uy;d mejiSh'


mqoa.,hska ,shdmÈxÑ lsÍfï fomd¾;fïka;=fõ flduidßia ckrd,ajrhd fuu woyia m< lf<a ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a ‍ìß| Ysrka;s rdcmlaI uy;añh hgf;a l%shd;aul jQ zisß,sh iúhz iudc i;aldr jHdmD;sfha .sKqu iïnkaOfhka jQ cd;sl ye÷kqïm;a wxl ms<sn|j l< úuiSulg ms<s;=re f,ih'


wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j hgf;a isÿ lrkq ,nk úu¾Yk iïnkaOfhka ;uka bÈßm;a l< lreKq j,g fuf;la lsisu m%;spdrhla fkd,enqKq nj i|yka lrk flduidßia ckrd,ajrhd" uyck nexl=fõ iNdm;sjrhd úiska ;uka fj; tjk ,o lreKq mjd tu fomd¾;fïka;=jg fhduq l< nj o i|yka lf<ah'

fuu .sKqug wod< cd;sl ye÷kqïm;a wxl ish,a,lau jHdc ye÷kqïm;a wxl nj;a tu wxl lsisfia;au ldka;d ye÷kqïm;a wxl fkdjk nj;a ;uka wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=jg fmkajd ÿka njo flduidßia ckrd,ajrhd mejiSh'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය