HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Salman Khan Sentenced to 5 yrs in Jail - Updates  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

i,auka ldka osk 2 lg
wem u; ksoyia

îu;aj ßh mojd mqoa.,fhl= urd±ófï fpdaokdjg wo 6 jk nodod uqïndhs kqjr wêlrKfha§ wjqreÿ 5 l nrm;, jev iys; isr o~qjulg ,lajQ iqmsß fnd,sjqâ k¿ i,auka ldka ikaOHdfõ fndïfí uydêlrKhg h<s bÈßm;aù fi!LH ;;ajh ms<sn| jd¾;djla bÈßm;a lr meh 48 lg
wem ,nd.;af;ah'
wo Èk kvq ;Skaÿj ,ndÿka wjia:dfõ tlajru wêlrKh ;=<§ lïmkhg m;a i,auka ldka
tu wjia:dfõ l÷¿ i,ñka wiqkl jdäù l,amKd l< nj;a miqj Tyq wiajid,kakg Tyqf.a mshd iy <`.u ys;j;=ka t;ekg iómjQ nj;a jd¾;d jqKd'Tyq ±ka meh 48 l wem ,eîfuka miq ksji n,d l,lsreK ukiska .uka lr ;sfnkjd' wem ld,fhka wk;=rej i,auka h<s isr.; lrkq we;'
fnd,sjqvh le<UQ wkfmalaIs; Widú ;Skaÿj ksid i,auka ldka fukau Tyqf.a ifydaor l,dlrejkao úlaIsma;ù we;'
fï w;r i,auka ldka iu. bÈß ld,fha ks¾udK lsÍug fldaá .Kkl uqo,a .súiqï w;aika ;nd isák bkaÈhdfõ ±jeka; fnd,sjqâ l¾udka; ysñhkao fï isoaêh ksid ish jHdmdr mdvqj ú|ord.kakd Wmdh ud¾. l,amkd lrñka isà' iji jd¾;d jQfha Bfrdaia iy ukaodkd kue;s bka§h úfkdaodiajdo iud.ï j, fldgia w.h ishhg 6 lska my;jeà we;s njls'
i,auka ldka wem ,eîfuka miq wêlrKfhka msgj .sh wdldrh my; ùäfhdafõ ±lafõ'

 

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය