HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Ravi Karunanayaka  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C New

idlaIs fkdle|jdu rú lreKdkdhlf.a fldá .Kqfokqj wêlrKh jid ouhs

weu;s rú lreKdkdhlg tfrysj fld<U uydêlrKfha mjrd we;s fldá ixúOdkhg wh;a uqo,a fydfrka furgg f.ktau ms,sn| kvqj yÈisfha wjika lsÍug ;SrKh lr ;sfnk nj jd¾;d fõ'


wo^12& od tu kvqj wêlrKfha le|jQ wjia:dfõ§ kS;sm;s fomd¾;fïka;=j fjkqfjka fmkS isák kS;S{jrhdg wu;rj ú‍fYaIfhka meñKs kS;sm;s fomd¾;fïka;=fõ fcHIaG ks<Odßfhl= wêlrKhg okajd we;af;a fuu kvqj ;jÿrg;a f.khdfï wjYH;djla fkdue;s neúka fyg Èkfha§ kvqj wjika lrk f,ig b,a,d isák njhs'

ta wkqj kvqfõ oekg le|jd we;s idlaIsldßhf.a idlaIs wjidk lsÍu i|yd fyg Èkfha§ kvqj h<s le|ùug kshñ; w;r tu idlaIsfhka miq fjk;a idlaIs fkdle|jd kvqj wjika lsÍug kshñ;h'

oekg le|jd we;s idlaIsldßh o yÈisfha le|jk ,o idlaIsldßhl jk w;r wehg wêlrKfha fmkS isàug fkd;Sishla fyda Ndr§ fkdue;s njo yqfola ÿrl:kh u.ska okajd weh idlaIshg le|jd we;s njo wêlrKfha l;dnyg ,lafõ' wjidkfha tu idlaIsldßh ksfhdackh lrk uQ,H wdh;kh msg jro mgjd weu;sjrhd ksoyialsÍfï iQodkula fï yÈish msgqmi we;s njg o rdjhla mj;S'

fuu ;;ajh w;sYh widudkH nj;a fï wdldrfhka yÈisfha kvqfõ lghq;= wjika lsÍfuka w;HjYh idlaIs u.yeÍfï wjOdkula mj;sk nj;a ta wkqj fuh weu;sjrhd ksoyia lsÍu i|yd .kakd l+G hymd,k jEhula nj;a kS;S{jrekaf.a u;h ù ;sfí'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය