HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Ratana Thero says Basil that there's a slight change in government  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News


wdKavq fjkila .ek r;k ysñhka neis,ag lshhs

ysgmq ckm;sks pkao%sld l=udr;=x. yd wud;H rdð; fiakdr;akg bj;a lrk ;=re wdKavqj tlai;a cd;sl mlaIfhka uqojd .eksug fkdyels nj ysgmq wd¾:sl ixj¾Ok weue;s neis,a rdcmlaI
uy;d iu. cd;sl fy< Wreufha md¾,sfïka;= uka;%S w;=r,sfha r;k ysñhka w;r mej;s meh myl úfYaI idlÉPdjlÈ mjid ;sfnk nj wm úfYaI jd¾;dlre wkdjrKh lrf.ka ;sfí'pkao%sld yd rdð; lshk wdldrhg ffu;%S lghq;= lrk nj;a fï ksid mdGa,S wdKavqj iu. isáho Tyq lghq;= lrkqfha oeä l,lsßfuka njo r;k ysñhka mjid ;sfí'

b;d blaukska wdKavq fjkila isÿlsßu ioyd lghq;= l,hq;= njo r;k ysñhka neis,ag mjid ;sfí'

uka;%S w;=r,sfha r;k ysñ iy neis,a rdcmlaI uka;%Sjrhd;a md¾,sfïka;=jg f;aÍ m;aj we;af;a tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh hgf;a .ïmy Èia;%slalfhks'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය