HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

President Sirisena meets former President at Parliament  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

i¾g yefrkak fjk flfklag w.ue;s fjkak nE ckm;s isßfiak uyskaog lshhs

fmvr,a fnÿKq rgl w.ue;slï lrkak uu iqodkï ke'ug fnÿKq rgl w.ue;slï tmd""tfyu ´fka Wkdkï ckêm;sjrKfha§ kef.kysrhs"W;=rhs §,d pkao ál .kak ;snqKd "tfyu Wkdkï uu ;du;a fï rfÜ ckêm;s'''''Tn;=ud fkfjhs¶''''Bfha uyskao rdcmlaI uy;dg ckm;s ffu;%Smd, isßfiak yuqjq wjia:dfõ wjOdrKh lr isá nj wm úfYaI jd¾;dlre ioyka l<d'

bÈß uy ue;sjrKfha§ w.ue;s wfmalaIl;ajh iïnkaOfhka woyia olajñka ffu;%Smd, isßfiak ckdêm;sjrhd i¾g yefrkak fjk flfklag w.ue;s fjkak nE ;kshu fï rfÜ''''i¾g mlaIh;a Èkjkak;a mqÆjka'''  hkqfjka mejiq wjia:dfõ ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI fï nj mjid ;sfí'

1 bÈß uy ue;sjrKfha§ w.ue;s wfmalaIl;ajh

2 m<d;a md,k wdh;k úiqrejd yeÍu

3 bÈß uy ue;sjrKhg tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh f,i ;rÛ lsÍu

4 wfmalaIlhska i|yd kdufhdackd ,nd§u

5 úfYaI wmrdO úu¾Yk fldÜGdih foaYmd,kSlrKh ùu

hk ldrKd iïnkaOfhka o idlÉPd l< w;r úfYaI wmrdO úu¾Yk fldÜGdih  fufyh úfï n,h iïmqrKfhka w.ue;s rks,a úl%uisxy w;g f.k lghq;= lrk nj;a miq.shod fcdkaiagka uka;%sjrhd w;a wvx.=jg .ekqfKa rks,af.a ksfhda.hlg muKla njo tysÈ rdð; fiakdr;ak ioyka lr ;sfí'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය