HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago

ñÜfgda ksr;=re r;shg leue;af;dah 

Wi jeäùu m%fhda.sl m%Yak;a iu. meñKsh yelshs' .=jka hdkhl§ ll=,a È.yer isàu tjeks mqoa.,fhl=g oeä wmyiqjls' tfy;a Wi jeä mqoa.,hka iïnkaOfhka Èß.kajk iqÆ  lreKqo ke;af;a fkdfõ' Tysfhda iriúfha m¾fhaIlhka miq.sh
udifha jd¾;dlf<a Wi jeä mqoa.,hka fmdÿfõ nqoaêu;a yd jvd  hym;a iudc ksmqK;d m%lg lrk njhs'

ñá whg jvd Wi whg yDohdndO je,§fï wjodkuo wvqh' Tjqka jeä wdodhï ud¾.j,go iu;alula olajk nj ñg l,ska wOHhkj,ska fy<sù ;sfí' tmuKlao fkdj ñáwhg jvd Y%jKdndOj,g f.dÿreùfï wjodkuo wvqh' tfy;a Wia nj iEu úgu ys;lr fkdjk njo fuu wOHhk ;yjqre lrhs'

wOHhk .Kkdjlg wkqj Wia nj Ñ;a;úlafIamh iuÛ ne£ mj;S' Wi nj jeä ùu w; mh lvd .ekSugo fya;= fjhs' mjq,a 5000la iyNd.S lr .ksñka ksõfhdala iriúh l< wOHhklg wkqj wd§ 5'7g wvq mqoa.,hkaf.a Èlalido wjodku 32]lska u wvqh' Wi mqoa.,hkag jvd ñá msßñ ^wä 5'7 jvd wvq&jeä ,sx.sl wdYla;shla fmkajk njo ksÍlaIlfhda fy<s lr;s' Tjqyq ksrka;r r;s iïfNda.fhys iqjh ú¢kafkdah' yxf.aßhd fon%sika iriú lKavdhu fï wOHhkh l<y'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය