HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Nasa's Mercury mission: relive the life and work of the Messenger probe  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

nqO .%yhd yelsf<hs (Pics & Video)

nqO .%yhdf.a mDIaGfha lsf,daógr 07l muK fldgila yels,s we;ehs kj;u .fõIKhlska wkdjrK ù ;sfnkjd' miq.sh od nqO .%yhd u;g lvd jegqKq
uefikac¾ hdkh u.ska ,ndÿka f;dr;=re wkqj fuu f;dr;=re wkdjrK ù we;s njhs fld<U úYaj úoHd,fha fN!;sl úoHd wOHhk wxYfha uydpd¾h pkaok chr;ak uy;d mejiqfõ'

 

tys§ wkdjrK jq lreKq ms<sn| jeäÿrg;a meyeÈ,s l< uydpd¾h pkaok chr;ak uy;d'

nqOf.a oj,a ld,fha WIaK;ajh fikaáf.a%â wxYl 450la muK' ta lshkafka j;=r kgk WIaK;ajh jf.a 4 .=Khlg jeä WIaK;ajhla' rd;%S ld,fha WIaK;ajh fikaáf.a%â wxYl iDK 180la ;rï b;du iS;, nj;a fidhdf.k ;sfnkjd' óg wu;rj O%ej wdikak m%foaYj, ;sfnk wdjdgj, ;ju;a b;du riafka jqj;a" iQ¾hdg wdikakfha ;snqk;a whsia ;sfnk nj fidhdf.k ;sfnkjd' f,dl=u fidhd.ekSu ;uhs fï .%yf,dalh iQ¾hdg b;du lsÜgqfjka ;sfnk ksid r;aùu fya;=fldgf.k we;=f,a ;sfhk o%jH t,shg .sksl÷ jYfhka ks;r jdIam ùug ,lafj,d .%yf,dalfha mDIaGh yels,s,d ;sfhkjdÆ lsf,daógr 7la ú;r' ta lshkafka ál ál fmdäfj,d tal ld,hla ;siafia' Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය