HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mullivaikkal in LTTE .Last -18 lays the foundation!  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

uq,a,sjdhslald,a ys fldá ;%ia;hkaf.a iurejla -18 uq,a., ;nhs!

Y%s ,xld hqO yuqodj fldá ;%ia;jdoh wjika l, uq,a,sjdhslald,a ys fldá ;%ia;jd§ka wkqiaurKh lrñka iaudrlhla bÈlsßu ioyd uehs 18 jeksod uq,a.,a ;eìug iqodkula mj;sk nj wm W;=f¾ úfYaI jd¾;dlre ioyka lrkjd'

fï w;r fldá ixúOdkfha ksfhdað;fhl= jk tï w¾cqka keue;a;d fï iïnkaOfhka W;=re m<d;a uy weu;sjrhdf.a iy fou< cd;sl ikaOdkfha khlhkaf.a wjOdkh fhduq lrñka ,smshla tjd ;sfí'

jir 06lg fmr tkï" 2009 j¾Ifha wmf.a oEia bÈßfha" wmf.a {d;ska" ñ;%hska" wi,ajdiSka" .eyeKq" msßñ" <uqka" jeäysáhka iy .eìKs uõjreka hk lsis÷ fíohlska f;drj fou< ck;dj ,la‍I tlyudrla muK isxy, yuqodj úiska >d;kh lrk ,o nj;a

Tjqkaj wkqiaurKh lsÍug;a" Tjqkaf.a wd;au Ydka;sh fjkqfjka m%d¾:kd mQcd meje;aùug;a" wmf.a udkisl iqjh ,nd.ekSug;a wmg wkqiaurK iaudrlhla bÈlr§u b;d wjYH ù we;' tneúka" fuu j¾Ifhafh§ tkï" 2015'05'18 jk Èk fï i|yd uq,a., ;eîu wjYH jk njo tys ioyka lr ;sfí'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය