HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Marriott Hotel Al Jaddaf, Dubai  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව

jdfka ixia:dj yd vqndhs ueßhÜ uf.a fkdfjhs - uyskao

Video & Pic

jdfka ixia:dj yd vqndhs ys msysá ueßhÜ fydag,h wh;ajkafka tajdfha ysñlrejkag ñi ;udg fkdjk nj ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d mjihs'

uyue;sjrKhla m%ldYhg m;alsÍug kshñ; fudfyd;l idjoH u;hla rgg f.k heu i|yd jdfka ixia:dfõ wdfhdackh lr we;s fvd,¾ ñ,hk 48 la yd vqndhs ueßhka fydag,fha wdfhdackh lr ;sfnk fvd,¾ ñ,shk 190 la ;udg wh;a njg fmd,sia uQ,H wmrdO úu¾Yk tallh i|yka lr ;sfnk nj ysgmq ckdêm;sjrhd i|yka lrhs'tlai;a cd;sl mlaIfha È.=jla f,i lghq;= lrk fuu fmd,sia tallh î jd¾;djla bÈßm;a lrñka ;udg tfrysj Widúfha kvq mjrd we;s njg rgg ta;a;= .ekaùug W;aidy orñka isák njo rdcmlaI uy;d lshd isáhs'

;udg tfrysj fndre m%pdr f.k hEug úreoaOjd§ka fuu ldrKh Ndú; lsÍug bv ;sfnk nj fyf;u fmd,sia uQ,H wmrdO úu¾Yk tallh msysgqjd we;af;a foaYmd,k úreoaOjd§kag wi;H fpdaokd t,a, lr ysßyer lsÍug nj uyskao rdcmlaI uy;d i|yka lrhs'
ks¾kdñl ,smshl wka;¾.;h u; úu¾Ykhla wdrïN l< nj lshñka Widúhg î jd¾;djla bÈßm;a lsÍug fmd,Sish lghq;= lr ;sfnk njo ta uy;d jeäÿrg;a mjid isáhs'
dxbmh_main02

dxbmh_main03

dxbmh_phototour02

dxbmh_phototour03

dxbmh_phototour05

dxbmh_phototour06
dxbmh_phototour11

dxbmh_phototour12

dxbmh_phototour13

dxbmh_phototour14

dxbmh_phototour15

dxbmh_phototour16

dxbmh_phototour17

dxbmh_phototour19

dxbmh_phototour20dxbmh_phototour22

dxbmh_phototour25

dxbmh_phototour26

dxbmh_phototour34

dxbmh_phototour36

dxbmh_phototour37

dxbmh_phototour38

dxbmh_phototour42

dxbmh_phototour43

dxbmh_phototour45

dxbmh_phototour47

dxbmh_phototour50Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය