HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Making gold herbal idea  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago

http://2.bp.blogspot.com/-P_92GCIKR2E/VV94G-0MuTI/AAAAAAAAGEs/gNyfz2_x97E/s300/Vishwakarma-featured.jpg
r;a;rka yok fí;

Ydl idr j,ska r;a;rka ksmojk ryis.; jÜfgdarej

Ydlidr j,ska r;a;rka ksmoùu .ek weyqju Thf.d,af,da yskdfjhs' tfyu lrkak neyehs lsh,d' tfia kï ksú;s Ydlfha hlv ;sfnk njo ydiHg lreKls' fu;eka isg bÈßm;a lrkafka r;a;rka ksmoùug wod, jÜfgdarej yd tys b;sydihs'


fy< b;sydifha rdjkd hq.fha ner f,day Wrd.kakd YdL u.ska r;a;rka ksiaidrKh lsÍug ryis.; jÜfgdare Ndú;d l, nj i|yka' mqrdjD; wkqj rdjkd hq.fha rka ksIamdokh Ndrj isáfha úoHq;a l=ureh' Tyq iam¾ksldf.a iajdñhdh' Tyq ,xldfõ ol=Kq foi jdih lf<ah' rdjk rcqg msßisÿ r;arka iemhqfõ fudyqh'
wo lshd fokak hkafka tjeks ryia jÜfgdarejla u.ska ner f,day wjfYdaIKh lr.kakd YdLhlska rka ksiaidrKh lsÍfï iïm%odhsl ryia ms<sfj;'

taldfjßh hkq fy< wdhq¾fõofha b;d m%n, T!YO .=Kfhka hq;a rka jeks ner f,day fmd<fjka Wrd.kakd Ydlhls' wê reêr mSvkh yd udkisl wdndO ÿre lsÍug fuu Ydlh fhdod .kS' ta ish,a,gu jvd r;a;rka ksIamdokhg fuu Ydlh fhdod .; yel' j¾;uk wdhq¾fõo .%ka: j, ioyka jkafka ;U jeks nd, f,day taldfjßh biafuka fmÍfuka r;arka ksmoúh yels njh' kuq;a ;U Ndú;fhka f;drj fl,skau Ydlidr j,ska r;a;rka ksmoùfï ryia jÜfgdarejla bÈßm;a lrñ'

ksmojk wkaou
ysß.,a" ido,sx.ï" mqialr" riÈh" f.kao.ï" ,xis ÿïfld< l,ka fol ne.ska f.k taldfjßh fld< biafuka wUrd Èjq,a f.ählg mqrjd ßhkl j,la ydrd f.du jerá mqrjd tys ueo Èjq, ;nd ;sia mehla .skshï l, hq;=h' wjidkfha fufia Èjq, .skshï lsÍug m%:u Èjq, jgd ueá ne| .; hq;=h' ;sia mehlg miq ms<siaiqkq Èjq, f.k th r;a taldfjßh fld< hqI j,ska WKq lsÍu isÿ l, hq;=h' WKq l, o%jKh ñ,a, ,E,af,ka iE¥ Trejlg j;a l, úg oU r;arka iEfoa'

fuh w;ayod nE,Su Tng l, yelalls' ri úoHdj ;=, fukau ridhk úoHdj ;=<o fõo .eg mej;sh yels neúka ta ms,sn| okakd whf.ka úuiSuo b;d jeo.;ah'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය