HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mahinda - Maithri Meeting Ended  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

ffu;%S uyskao idlÉPdj id¾:l¨

ksu,a isßmd,f.a uQk lcq f,,a, jf.a fj,d

fmvr,a fnÿKq rgl w.ue;slï lrkak uu iqodkï ke'ug fnÿKq rgl w.ue;slï tmd""tfyu ´fka Wkdkï ckêm;sjrKfha§ kef.kysrhs"W;=rhs §,d pkao ál .kak ;snqKd "tfyu Wkdkï uu ;du;a fï rfÜ ckêm;s"""" Tn ;=ud fkfjhs""isßfiak ckm;sf.a uqyqKgu uyskao rdcmlaI lshhs"""


ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak iy ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI w;r wo mej;s
idlÉPdj fï jkúg wjikaj ;sfnkjd'
fuu idlÉPdj id¾:lj wjika jQ nj wud;H ÿñkao Èidkdhl uy;d udOH fj; woyia m< l<d'
Y%S ,xld ksoyia mlaIfha wkd.;h iïnkaOfhka
fuys§ idlÉPd flreKq kuq;a ta .k jeä úia;r m%isoaO lsÍug fuu wjia:dfõ fkdyels nj Tyq lshd we;'
Y%S','ks'm' uyf,alï wkqr m%sho¾Yk uy;d idlÉPdfõ§ isÿjQ foa .ek miqj ks, ksfõokhla ksl=;a lsÍug kshñ;h'
wo miajrefõ md¾,sfïka;=fõ ckdêm;s ld¾hd,fha§ l=vd jg fïihl fuu idlÉPdj mj;ajd ;snqK

http://imagizer.imageshack.us/a/img661/1662/vf7TNu.jpg

http://imagizer.imageshack.us/a/img661/8962/6RkY7s.jpg

http://imagizer.imageshack.us/a/img633/5504/ppp0Vb.jpg

http://imagizer.imageshack.us/a/img673/2071/d5LHNk.jpg

http://imagizer.imageshack.us/a/img909/7610/NpYdUK.jpg


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය