HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

LTTE Attack Sri Maha Bodhi  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News
Y%s uyd fndaêhg fldá ;%ria;jd§ka
úiska m%ydrhla t,a, fldg jir 30

VIDEO

ia:dkh wkqrdOmqr" Y%s ,xldj
Èkh uehs 14" 1985
m%ydr udÈ,sh iuQ,>d;kh
wdhqOh  ;=jlal=
urK isxy, msßñka" .eyeKqka iy ,uqka 229 fofkl=
wmrdOlrefjda fou< B,dï úuqla;s fldá ^LTTE&
fn!oaOhkaf.a uqÿkau,alv jka Y%s uyd fndaêhg fldá ;%ria;jd§ka
úiska m%ydrhla t,a, fldg ksrdhqO wysxil
idudkah fndÿkqjka we;=¿ isú,a jeishka 229 fofkl= ïf,aÉp f,i
>d;kh lr jir 28 imsf¾'

1985 uehs 14 jk Èk w¿hu wkqrdOmqr nia kej;=fuka wdrïN l,
fldá m%ydrh bka miq rejka je,s iEh iy Y%s uyd fndaêh
we;=,;a mQcdNQñh fj; t,a, úh' t,a, jQ m%ydrfhka Y%s
uyd fndaêh wi, is,a iudoka j isá Wjeis Wjeishka fukau
NslaIQka jykafia,d fndfyda fofklao wuq wuqfõ >d;kh úh'oi is,a
ud;djka 21 fofkl= iy NslaIQka jykafia, 17 fofkl= we;=,;aj
229 fofkl= >d;kh jQ w;r ;j;a 385 fofkl= ;=jd, ,eîh'

1985 uehs 14 od wÆhu mq;a;,ï äfmdajg wh;a nia r:hl isá
ßhEÿrd o fldkafodia;rjrhdo urd oeuQ fldá ;%ria;hka
ú,am;a;= wNh NQñh yryd wkqrdOmqrhg meñK
;sìK'yuqod we÷ug iudk we÷ulska ikakoaO j isá Tjqka
m%ydrh wjika lr hñka isáh§ ú,am;a;= wNh NQñh ;=, isá jk
wdrlaIlhska 24 fofkl=go fjä ;nd urd oud ;sìK'

tjlg f– wd¾ wdKavqfõ wdrlaIl wud;ahjrhd jQfha ,,s;a
we;=,;auqo,s uy;dh'fldá fuf,i isxy, ck;djf.a
f.!rjdorhg m;a mQckSh ia:dkj,g wudkqIsl f,i myr
§fuka tl, wfmalaI lf,a fou< ck;djg tfrysj isxy,
iudch ;=, fldamh j¾Ok lsÍu;a ta yryd we;=jk .egqï
yryd tys jdish ;ukag .ekSug;ah' ta i|yd fuu
m%ydrh iïmQ¾Kfhka ùäfhda .; lr m%pdrh lsÍugo fldá
;%ia;hka tl, l%shd l,y'

fuf,iu 98 j¾Ifha fldá ;%ia;hka o<od ud<s.djgo myr §
oeä w,dN ydkshla l,y' Y%s uyd fndaêhg myr § jir
24la blau hk uehs udifhau fldá kdhl m%Ndlrka
kkaÈlvd,aj, .s,aùug wdrlaIl yuqodjka iu;aùu
úfYaI;ajhls'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය